Katalog ECTS

Seminarium reżyserskie

Pedagog: dr Agnieszka Korytkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu seminarium, warsztat z elementami wykładu
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium, warsztat z elementami wykładu

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

podstawowa wiedza z historii teatru i dramatu polskiego i światowego

Wymagania końcowe

znajomość języków i stylistyk teatralnych, praktyczna wiedza z zakresu warsztatu reżyserskiego i dramaturgicznego

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przygotowanie etiudy teatralnej, egzamin praktyczny

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w rozmaite stylistyki teatralne i dramaturgiczne, zgłębienie warsztatu reżyserskiego, pogłębienie wiedzy z zakresu propedeutyki reżyserii.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. M. Schuler, S. Harrer, Podstawy gry aktorskiej, Szkoła Filmowa w Łodzi, 2018.

2. J. Maciejowski, K. Czeczot, Refleksnik, Szkoła Filmowa w Łodzi, 2018.

3. J. Garfein, Żyć i grać. Techniki dla aktora, Szkoła filmowa w Łodzi, 2016.

4. U. Hagen, Szacunek dla aktorstwa, Szkoła filmowa w Łodzi, 2015.

5. J. Weston, Reżyserowanie aktorów, Wydawnictwo Marzec, 2010.

6. K. Johnstone, Impro, spontaniczne kreowanie świata, PWST Kraków, 2013.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

wybrane teksty dramaturgiczne

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student zdobywa umiejętności w zakresie konstruowania autorskiego języka scenicznego, stawiania zadań reżyserskich, budowania plastyki scenicznej, budowania znaku i metafory scenicznej. Student zdobywa umiejętności w zakresie artystycznego czytania tekstów dramaturgicznych i budowania etiud bez użycia tekstu.

Student zdobywa wiedzę z zakresu budowania języka scenicznego, rozmaitych stylistyk teatralnych i dramaturgicznych. Student zdobywa wiedzę w zakresie języka performatywnego, pogłębia wiedzę z historii teatru, performansu i dramatu.

Student zdobywa kompetencje w zakresie budowania spektaklu teatralnego, performansu. Umie tworzyć etiudy, budować metaforę i znak sceniczny.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala teatralna, scena, projektor, sprzęt grający, odsłuchy.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13337