Katalog ECTS

Projektowanie kostiumu

Pedagog: dr hab. Dorota Kołodyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny z elementami zajęć warsztatowych i ćwiczeń kreacyjnych; korekty indywidualnych projektów realizowanych wg.wyznaczonych tematów.

Konsultacje będą się odbywały z użyciem metod e-learningu: głównie wymiany e-mailowej oraz połączeń telefonicznych, a także spotkań grupowych i indywidualnych on-line, głównie poprzez platformę Google Meet. W indywidualnych przypadkach, po uprzednim umówieniu się, odbywać się będą konsultacje w formie tradycyjnej, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa obowiązujących na uczelni.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie I semestru II roku studiów I stopnia, kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy; Kreatywność i niezależność w formułowaniu poglądów.

Wymagania końcowe

Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w zakresie projektowania kostiumu.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena prac semestralnych będących praktyczną realizacją projektową zadanych tematów:

- ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

- ocena poziomu wiedzy i umiejętności

- ocena poziomu prezentacji i merytorycznej obrony swojego projektu

- ocena indywidualnej kreatywności i umiejętności jej wyrażania

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- rozwijanie indywidualnej kreatywności

- uwrażliwienie na rolę eksperymentu w procesie tworzenia

- kształcenie podstaw projektowania kostiumu

- zaznajamianie z elementami pracy nad praktyczną realizacją projektów kostiumów

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać myślenie abstrakcyjne w rozwiązywaniu problemów plastycznych

K_U03 - absolwent potrafi korzystać w rozszerzonym zakresie z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka mediów (fotografia, videoart.itp.)

K_U05 - absolwent potrafi świadomie korzystać w pracy twórczej z własych doświadczeń, refleksji, intuicji, przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń

K_U22 - absolwent potrafi zdefiniować problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza

K_W07 - absolwent zna i rozumie kontekst kulturowy historii teatru i kina, konwencji teatralnych oraz potrafi zintegrować tę wiedzę w procesie twórczym

K_W07 - absolwent zna i rozumie rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych

K_W12 - absolwent zna i rozumie specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania znaczeń

K-K01 - absolwent jest gotowy do podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym

K-K03 - absolwent jest gotowy do rozumienia ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób

K-K10 - absolwent jest gotowy do krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia

K-K13 - absolwent jest gotowy do profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak też i własnych działań kreacyjnych

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, drukarka, odbiornik telewizyjny, aparat cyfrowy, DVD, stoły, maszyny do szycia, manekiny krawieckie, manekiny wystawiennicze, stanowisko do prasowania, materiały wlókiennicze, podstawowy sprzęt do farbowania tkanin; specjalistyczne albumy, czasopisma.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 d 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13338