Katalog ECTS

Projektowanie przestrzeni filmowej

Pedagog: dr Marcel Sławiński

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy, kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

• Wykłady ćwiczenia w trakcie zajęć ilustrowane ikonografią
• Konsultacje i korekty projektów
• e-learning
• Seminaria
• Konwersatorium (dialog i dyskusja dydaktyczna)
• Prezentacje multimedialne
• Ćwiczenia praktyczne - realizacja projektów w zakresie technologi i technik budowy
dekoracji filmowej
• Obecność na planach filmowych i w studio tv
• Obecność na budowie dekoracji filmowych i telewizyjnych

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

• - Zdany egzamin na III semestr studiów licencjackich
• - Podstawowe umiejętności plastyczne kwalifikujące do twórczej pracy
• - Podstawy wiedzy projektowania przestrzennego
• - Umiejętność komunikowania w grupie
• - Umiejętność wyrażania opinii i poglądów

Wymagania końcowe

• zdanie egzaminu zamykającego proces edukacji na poziomie IV semestru dotyczącego zajęć
praktycznych, zajęć teoretycznych oraz e-learningu w ramach kształcenia projektowego
• zaliczenie wszystkich zadań przewidzianych do realizacji wynikających z założeń programowych przewidzianych w danym roku akademickim dotyczącej scenografii filmowej ( film , teatr TV , reklama ) obejmującej zestaw rysunków technicznych prac
plastycznych i wizualizacji lub realizacji przestrzennych zrealizowanych w interesującej formie plastycznej
w oparciu o wybrany tekst scenariusz lub idee dzieła

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Warunkiem przystąpienia do oceny jest wykonanie i przedstawienie wszystkich ćwiczeń
• ocena wartości artystycznej prezentowanych prac – 50%
• ocena jakości technicznej prezentowanych prac – 20%
• ocena samodzielności w obrębie pracy twórczej – 20%
• systematyczność w pracy – 10%
• skala ocen określona jest wg. punktacji obowiązującej na Wydziale Scenografii.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)


• Podstawowe zasady projektowania scenografii w pracy z kamerą filmową i tv
• Kreacja artystyczna w interdyscyplinarnej formie pracy nad projektem : zespół filmowy-
światło i obraz
• Rola inspiracji w projektowaniu przestrzeni scenografii filmowej i w studio dotycząca
interpretacji zagadnień literackich i historycznych
• Zasady rysunku technicznego i projektowania perspektywicznego w scenografii filmowej i
TV
• Analiza wykorzystywanych środków plastycznych i technologii stosowanych do budowy
dekoracji
• Współczesne technologie multimedialne jako element pracy scenografa filmowego
• Zapis storyboardowy – i umiejętność oceny potrzeb scenograficznych w produkcji filmowej i
reklamowej
• Film reklamowy – i projektowanie scenografii- warsztatowe możliwość kreatywnego
projektowania w studio i obiektach naturalnych – specyfika dużej realizacji projektowej w małej
formie filmowej.
• Łączenie technik w projektowaniu scenografii- komunikacja znakiem. Współdziałanie z
najnowszymi technologiami zapisu w obrazu i scenografii wirtualnej
Wizyta na planie realizacji spotu reklamowego
• Historia i współczesność – w realizacjach scenograficznych w teatrze TV (projekcja -
ikonografia)
• Studio – elementy budowy dekoracji – kreacja i interpretacja w teatrze TV jako połączenie
języka metafory teatralnej i realizmu pracy z kamerą
+tłumaczenie

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć


1. Tytuł : „Production Design & Art Direction Screencraft” Autor: Peter Ettedgui,
Wyd.Roto Vision, SBN 2-88046-364-5 e-mail: sales@rotovision.com
2. Tytuł: Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner
Autor: Dietrich Neumann
Wyd. Prestel. Munich, New York. ISBN 3-7913-1605-2
3. Tytuł: Alexandre Trauner Decors de cinema . Wyd. Editions Jade- Flammarion 1988
ISBN 2-08-203005-9
4. Tytuł: Learning from Hollywood. Architecture and Film. Architektur und Film
Autor: Hans Dieter Schaal
Wyd. Edition Axel Menges 1996, Stuttgart, London. ISBN 3-930698-70-6
5. Tytuł: Setting the Scene. The Great Hollywood Art Directors. Autor: Robert S. Sennett
Wyd. Harry N. Abrams, Inc., Publishers.ISBN 0-8109-3846-4
6. Tytuł: Screen Deco. Autor: Howard Mandelbaum, Eric Myers.Wyd. St. Martin’s Press, New York
ISBN 0-312-01087-7 (pbk)
7. Tytuł: Forties Screen Style: A Celebration of High Pastiche in Hollywood.
Autor: Howard Mandelbaum, Eric Myers
Wyd. St. Martin’s Press, New York. ISBN –0-312-03343-5
8. Tytuł: Designing Dreams. Modern Architecture in the Movies. Autor: Donald Albrecht
Wyd. Thames and Hudson, 1986. ISBN 0-500-27456-8
9. Tytuł: The Art of Hollywood. A Thames Television Exhibition at the Victoria and Albert Museum.
Autor: John Hambley, Patrick Downing, Graham Guest
Wyd. Thames television LTD 1979. ISBN 423-00510 –3
10. Tytuł: Caligari’s Cabinet and Other Grand Illusions. A History of Film Design.
Autor: Leon Barsacq. Wyd. New York Graphic Society. Boston. ISBN 0-8212-0620-6
11. Tytuł: Designer Drafting For the Entertainment World. Autor: Patricia Woodbridge
Wyd. Focal Press
12.Tytuł: Perspective Drawing For the Theatre. Autor: Harry Morgan
Wyd. Drama Books Specialists (Publishers), New York. ISBN 0-910482-87-X
13. Tytuł: Filmmaker’s Guide to Production Design
autor: Vincent LoBrutto Wydawnictwo: Allworth Press, New York, ISBN –1 58115- 224-8
+tłumaczenie

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Tytuł: Authentic Decor. The Domestic Interior 1620 – 1920. Autor: Peter Thornton
Wyd. Weidenfeld and Nicolson, London. ISBN 0-297785044
2. Tytuł: Nineteenth-Century Decoration. The Art of the Interior. Autor: Charlotte Gere
Wyd. Harry N. Abrams, Inc. New York. ISBN 0-8109-1382-8
3. Tytuł: Eighteenth Century Decoration. Design and the Domestic Interior in England.
Autor: Charles Saumarez Smith. Wyd. Harry N. Abrams, Inc. Publishers
ISBN 0-8109-3255-5
4. Tytuł: Seventeenth Century Interior Decoration in England, France & Holland.
Autor: Peter Thornton. Wyd. Yale University Press, New Haven and London
Library of Congress catalog card number: 77 -91067
ISBN 0-300-021933 (cloth); 0-300-02776-1 (paper)
5.Tytuł: The Italian Renaissance Interior 1400-1600. Autor: Peter Thornton
Wyd. Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York.ISBN 0-8109-3459-0
6. Tytuł: The Styles of Ornament. Autor: Alexander Speltz
Wyd. Dover Publications, Inc, New York ISBN 0-486-20557-6
7. Tytuł: Handbook of Ornament. Autor: Franz Sales Meyer
Wyd. Dover Publications, Inc, New York. ISBN 0-486-23480-0

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur
wizualnych; P6S_UW
K_U04 realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach; P6S_UW
P6S_UU
K_U06 korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje
scenografia, kos^um, figura animowana, projektowanie ubioru; P6S_UW
K_U07 zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie
pasmem znaczeniowym;
P6S_UW
P6S_UU
K_U10 postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza P6S_UW

K_W02 problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej; P6S_WG
K_W03
podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym
(reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o
charakterze interdyscyplinarnym;
P6S_WG
K_W08 podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, mul^mediów i
architektury; P6S_WG
K_W09 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy
znaczeń; P6S_WG
1
K_W10 specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV. P6S_WG

 

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym;
P6S_KR
P6S_KK
K_K03 efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności; P6S_KO
K_K04 efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy
projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej; P6S_KK
K_K05 swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii P6S_KK 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Praca z kamerą, elementy (greenscrean) do pracy z post produkcją, komputer, laptop, plazma z dvd i vis stoły, kserokopiarka , czasopisma, albumy, biblioteka filmowa ,
ikonografia , materiały foto

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 d 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13341