Katalog ECTS

Kierunki kreacji w obrazie filmowym

Pedagog: dr Katarzyna Sobańska-Strzałkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu KK- Obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania: ( forma zajęć)


• Wykłady ilustrowane ikonografią oraz prezentacjami multimedialnymi (materiały filmowe)
• Realizacja ćwiczeń i projektów
• e-learning
• Konwersatorium (dialog i dyskusja dydaktyczna)
• Konsultacje i korekty projektów
• Ćwiczenia praktyczne – technologia budowy dekoracji filmowej
• Forma praktyczna Obecność na planach filmowych i telewizyjnych
• Obecność na budowie dekoracji filmowych i telewizyjnych
• Obecność na planie studia telewizyjnego

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne dla studentów II rok stacjonarny semestr 3 i 4

• Zakwalifikowanie się na trzeci semestr studiów stacjonarnych ,
• Podstawy wiedzy ogólno plastycznej
• Podstawy wiedzy projektowania przestrzennego
• Umiejętność kreatywnej obserwacji współczesnych zjawisk w przestrzeni obrazu filmowego i telewizyjnego
• Kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy w zespole
• Umiejętnośc wykorzystywania inspiracji dotyczących opracowywanych zagadnień
• Zdolnośc do relacjonowania opinii i poglądów

 

Wymagania końcowe

Zajęcia obowiązkowe:

• Zdanie egzaminu zamykającego proces edukacji na poziomie IV semestru dotyczącego zajęć praktycznych, zajęć teoretycznych oraz e-learningu. Zamknięcie ćwiczeń projektowych w formie wymaganej realizacji plastycznej w oparciu o tematy z I/II semestru.( rok drugi)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

Warunkiem przystąpienia do oceny jest wykonanie i przedstawienie wszystkich ćwiczeń
• ocena wartości artystycznej prezentowanych prac – 50% (0 - 3p.)
• ocena jakości technicznej prezentowanych prac – 20% (0 - 1p.)
• ocena samodzielności w obrębie pracy twórczej – 20% (0 - 1p.)
• systematyczność w pracy - 10 %
• skala ocen określona jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Scenografii

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania w pracowni scenografii filmowej i TV ma na celu przygotowanie studentów do pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole w filmie fabularnym , telewizji i reklamie. Wykształcić zdolność przekładania języka scenariusza, czy dramatu na autorską kreację przestrzenną.
Zapewnić opanowanie umiejętności projektowania i znajomość technik, rzemiosł i materiałów niezbędnych do realizacji scenografii filmowej z uwzględnieniem postaci i kreacji kostiumów. Opanowanie języka specjalistycznego i plastycznego z zakresu sztuki filmowej, technik scenicznych i medialnych., w celu nadania im kształtu prezentacji projektowej.

 

Treści programowe nauczania ( treść zajęć):

• Podstawowe zasady projektowania scenografii w pracy z kamerą filmową i tv
• Kreacja artystyczna w interdyscyplinarnej formie pracy nad projektem : zespół filmowy-światło i obraz
• Rola inspiracji w projektowaniu przestrzeni scenografii filmowej i w studio dotycząca interpretacji zagadnień literackich i historycznych
• Zasady rysunku technicznego i projektowania perspektywicznego w scenografii filmowej i TV
• Analiza wykorzystywanych środków plastycznych i technologii stosowanych do budowy dekoracji
• Współczesne technologie multimedialne jako element pracy scenografa filmowego

• Zapis storyboardowy – i umiejętność oceny potrzeb scenograficznych w produkcji filmowej i reklamowej

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura Polska

1 Tytuł: Słownik adaptacji filmowych Autor: Andrzej Kołodyński, Konrad Zarębski
Wyd. Park Edukacja wydawnictwo szkolne PWN ISBN 978-83-7446-724-7
2 Tytuł; Labirynt Światła Autor: Jerzy Wójcik
Wyd. Canonia
3 Tytuł: Teatr TV i jego artyści Autor; Henryk Bieniewski
Wyd. PIW Warszawa ISBN 978-83-06-03241-3
4. Historia kina polskiego T. Lubelski- K.J. Zarębski
Wyd. Fundacja kino 2007 ISBN978-83-922850-2-1
5. Scenografia Autor: Starski Allan, Stanisławska Irena
Wyd. Wojciech Marzec 2013

 

Pisma:
1 Tytuł: Film Design. Autor: Terence St John Marner. Wyd. The Tantivy Press, London
A.S. Barnes and Co, New York. ISBN (USA) 0-498-01326-x

2. Tytuł : „Production Design & Art Direction Screencraft” Autor: Peter Ettedgui, Wyd. Roto Vision, SBN 2-88046-364-5
e-mail: sales@rotovision.com

Wydawnictwa

2. Tytuł: Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner
Autor: Dietrich Neumann
Wyd. Prestel. Munich, New York. ISBN 3-7913-1605-2
3. Tytuł: Alexandre Trauner Decors de cinema . Wyd. Editions Jade- Flammarion 1988
ISBN 2-08-203005-9

4. Tytuł: Learning from Hollywood. Architecture and Film. Architektur und Film
Autor: Hans Dieter Schaal
Wyd. Edition Axel Menges 1996, Stuttgart, London. ISBN 3-930698-70-6

5. Tytuł: Setting the Scene. The Great Hollywood Art Directors. Autor: Robert S. Sennett
Wyd. Harry N. Abrams, Inc., Publishers.ISBN 0-8109-3846-4

6. Tytuł: Screen Deco. Autor: Howard Mandelbaum, Eric Myers. Wyd. St. Martin’s Press, New York
ISBN 0-312-01087-7 (pbk)

7. Tytuł: Forties Screen Style: A Celebration of High Pastiche in Hollywood.
Autor: Howard Mandelbaum, Eric Myers
Wyd. St. Martin’s Press, New York. ISBN –0-312-03343-5

8. Tytuł: Designing Dreams. Modern Architecture in the Movies. Autor: Donald Albrecht
Wyd. Thames and Hudson, 1986. ISBN 0-500-27456-8

9. Tytuł: The Art of Hollywood. A Thames Television Exhibition at the Victoria and Albert Museum. Autor: John Hambley, Patrick Downing, Graham Guest
Wyd. Thames television LTD 1979. ISBN 423-00510 –3

10. Tytuł: Caligari’s Cabinet and Other Grand Illusions. A History of Film Design.
Autor: Leon Barsacq. Wyd. New York Graphic Society. Boston. ISBN 0-8212-0620-6
11. Tytuł: Designer Drafting For the Entertainment World. Autor: Patricia Woodbridge
Wyd. Focal Press

12.Tytuł: Perspective Drawing For the Theatre. Autor: Harry Morgan
Wyd. Drama Books Specialists (Publishers), New York. ISBN 0-910482-87-X

13. Tytuł: Filmmaker’s Guide to Production Design
autor: Vincent LoBrutto Wydawnictwo: Allworth Press, New York, ISBN –1 58115- 224-8

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

17.Literatura uzupełniająca

DEKORACJA WNĘTRZ / HISTORIA WNĘTRZA I KULTURY MATERIALNEJ

1. Tytuł: Authentic Decor. The Domestic Interior 1620 – 1920. Autor: Peter Thornton
Wyd. Weidenfeld and Nicolson, London. ISBN 0-297785044

2. Tytuł: Nineteenth-Century Decoration. The Art of the Interior. Autor: Charlotte Gere
Wyd. Harry N. Abrams, Inc. New York. ISBN 0-8109-1382-8

3. Tytuł: Eighteenth Century Decoration. Design and the Domestic Interior in England.
Autor: Charles Saumarez Smith. Wyd. Harry N. Abrams, Inc. Publishers
ISBN 0-8109-3255-5

4. Tytuł: Seventeenth Century Interior Decoration in England, France & Holland.
Autor: Peter Thornton. Wyd. Yale University Press, New Haven and London
Library of Congress catalog card number: 77 -91067
ISBN 0-300-021933 (cloth); 0-300-02776-1 (paper)

5.Tytuł: The Italian Renaissance Interior 1400-1600. Autor: Peter Thornton
Wyd. Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York.ISBN 0-8109-3459-0

6. Tytuł: The Styles of Ornament. Autor: Alexander Speltz
Wyd. Dover Publications, Inc, New York ISBN 0-486-20557-6

7. Tytuł: Handbook of Ornament. Autor: Franz Sales Meyer
Wyd. Dover Publications, Inc, New York. ISBN 0-486-23480-0

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur
wizualnych; P6S_UW
K_U04 realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach; P6S_UW
P6S_UU
K_U06 korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje
scenografia, kos^um, figura animowana, projektowanie ubioru; P6S_UW
K_U07 zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie
pasmem znaczeniowym;
P6S_UW
P6S_UU
K_U10 postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza P6S_UW

+tłumaczenie

K_W02 problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej; P6S_WG
K_W03
podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym
(reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o
charakterze interdyscyplinarnym;
P6S_WG
K_W08 podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, mul^mediów i
architektury; P6S_WG
K_W09 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy
znaczeń; P6S_WG
1
K_W10 specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV. P6S_WG

+tłumaczenie

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym;
P6S_KR
P6S_KK
K_K03 efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności; P6S_KO
K_K04 efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy
projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej; P6S_KK
K_K05 swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii P6S_KK

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wyposażenie Pracowni:

Rzutnik, plazma, komputer, laptop, stoły, blaty robocze, ksero- kopiarka z możliwością skanowania , czasopisma, albumy, książki, dvd – oraz biblioteka realizacji filmowych i filmów dotyczących technologii realizacji filmów i teatrów tv.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 d 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13343