Katalog ECTS

Historia teatru

Pedagog: prof. zw. Magdalena Raszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu teoretyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, zajęcia prowadzone także na platformie Google Meet w formach wymagających aktywności studentow

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin  po I roku studiów licencjackich na Wydziale Scenografii, wpis na II rok studiów

Wymagania końcowe

znajomość omawianego materiału

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie na podstawie aktywnego  udziału w zajęciach i napisania prac zaliczeniowych

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- elementy historii teatru powszechnego od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego
- historia teatru polskiego od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego
- elementy teorii teatru –  analiza dzieła teatralnego
- architektura teatralna,  
- wprowadzenie do problematyki teatru operowego i baletowego
- społeczna, kulturowa i polityczna rola teatru
- kształtowanie konwencji teatralnych (estetyka teatru)
- teatr w przestrzeni miasta 
- artystyczne portrety  najwybitniejszych ludzi teatru (reżyserzy i scenografowie)
- przemiany w teatrze współczesnym

- teatr plastyczny i polska oryginalna myśl teatralna (Kantor, Szajna, Grotowski)

- teatr poza teatrem

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

 - red. John Russel Brown – Historia teatru; przekł. Hanna Baltyn, W-wa 2007; lub Margoth Berthold – Historia teatru; przekł. Danuta Żmij, W-wa 1980;
 - Józef Kelera - Krótka historia teatru w Europie, Wrocław 2018;
 - Zbigniew Raszewski – Krótka historia teatru polskiego, W-wa 1977 i nast.;
 - Małgorzata Semil, Elżbieta Wysińska – Słownik współczesnego teatru; W-wa 1990;
 - Słownik wiedzy o teatrze, Wyd. „ParkEdukacja”, 2005;

 - Marcin Kościelniak -„Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru,  Kraków 2014;
- Joanna Krakowska - PRL. Przedstawienia, Warszawa 2016;

Wszystkie pozycje dostępne w BUW, Bibliotece AT i Bibliotece Instytutu Teatralnego

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

- red. Marta Fik -  Przeciw konwencjom (antologia), W-wa 1995;
- Zygmunt Hubner - Sztuka reżyserii, Warszawa 2013;
- Dorota Jarząbek - Narodziny przedstawienia, Kraków 2016
- Dariusz Kosiński – Słownik teatru, Kraków 2006;
- Elżbieta Nowicka – Dzieje teatru w Polsce, Poznań 2000;
- Patrice Pavis – Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002;
- Piotr Morawski - Oświecenie. Przedstawienia, Warszawa 2017

- Piotr Gruszczyński – Ojcobójcy. Młodsi, zdolniejsi w teatrze polskim, W-wa 2003;

Wszystkie pozycje dostępne w BUW, Bibliotece Akademii Teatralnej i Bibliotece Instytutu Teatralnego
 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

ABSOLWENT POTRAFI

 

K_U05             wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów w praktyce zawodowej  P6S_UW  P6S_UU

K_U07             zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie
pasmem znaczeniowym; P6S_UW  P6S_UU

K_U10             postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza P6S_UW

 

K_U11             prezentować swoje koncepcje scenograficzne w rozmowie z reżyserem i innymi
współpracownikami; P6S_UK

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

K_W01          podstawowe linie rozwojowe w historii dramatu i teorii sztuki; P6S_WG   

K_W04          podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji
teatralnych i filmowych oraz potrafi je powiązać w procesie twórczym; P6S_WG  

K_W05          zagadnienia dotyczące osadzenia osiągnięć w scenografii w kontekście tradycji sztuki
światowej i polskiej;   PSS_WG

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

 

K_K01             podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym;  P6S_KR  P6S_KK

K_K02             samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia; P6S_KK

K_K03             efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności; P6S_KO

 

 

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

stoły, krzesła, tablica ścieralna, projektor, zestaw DVD, podręczna biblioteka, komputer z dostępem do internetu, kamerą i mikrofonem, zainstalowanym łączem do platformy Google Meet

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 30 2 w. 30h
w. [zal.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13344