Katalog ECTS

Historia muzyki

Pedagog: mgr Aleksander Laskowski

Pole Opis
Typ przedmiotu Historia muzyki. Humanistyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład i ćwiczenia z analizy dzieła muzycznego. Możliwość prowadzenia zajęć online w formie wykładu z koniecznością przygotowania zadanych prac ze strony studentów. 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Osiągnięcie adekwatnego poziomu rozwoju akademickiego zgodnie z ogólnym planem studiów.

Wymagania końcowe

Znajomość ogólna historii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki operowej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz pracy pisemnej.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Historia muzyki na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem opery. Opis ogólny dziedziny historii muzyki w ujęciu syntetycznym (punktowym):

 

 

Starożytność

Powstały pierwsze instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe
Muzyka służyła celom religijnym i magicznym, obrzędowym
Była elementem rozrywki, np. tańce


Średniowiecze

Muzyka miała ścisły związek z chrześcijaństwem  
Rozwój chorału gregoriańskiego (jednogłosowy śpiew chóru męskiego wysławiający Boga i Świętych)
Ośrodkami kultury były klasztory i kościoły
Powstawały formy muzyki świeckiej – ballady, pieśni jednogłosowe
Stworzenie notacji muzycznej i nazw solmizacyjnych
Kompozytorzy muzyki polskiej Wincenty z Kielc, Mikołaj z Radomia
Utwory: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia


Renesans

Powstanie polifonii (wiele głosów)
Twórcy wprowadzili do muzyki harmonię czyli współbrzmienie
Dwa ośrodki muzyki: szkoła włoska i niderlandzka
Kompozytorzy muzyki polskiej: Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomułka
Utwory: „Missa brevis” – G.P. da Palestrina, Psalm „Nieście chwałę mocarze” Mikołaja Gomułki,


Barok

Powstały formy muzyczne: opera, oratorium, sonata, koncert solowy
Początek systemu durowego i mollowego
Takty 2, 3 i 4 miarowe
Kompozytorzy: Jan Sebastian Bach, Jerzy Fryderyk Haendel, Antonio Vivaldi
Utwory: „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” – J. F. Haendel,  Toccata i fuga – d-moll”, „Aria na strunie G” – J.S. Bach, „Cztery pory roku” – A. Vivaldi


Klasycyzm

Klasycy wiedeńscy: Haydn, Mozart, Beethoven
Wielkie orkiestry symfoniczne
Rozwój muzyki kameralnej
Nowe formy: sonata klasyczna, koncert klasyczny, symfonia
Kompozytorzy: Józef Haynd, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven
Utwory: „Koncert na trąbkę Es dur”, „Kwartet Cesarski” – J. Haynd, „Eine kleine nach musik”, „Marsz turecki” – W. A. Mozart, „Dla Elizy”, „V Symfonia c-moll” – L. van Beethoven.


Romantyzm

Połączenie muzyki i sztuki
Muzyka miała wyrażać uczucia i nastroje człowieka
Liryka wokalna – pieśni (Schubert, Schuman a w Polsce Moniuszko)
Formy muzyczne – sonaty, wariacje, ballady, poematy symfoniczne
Twórczość Fryderyka Chopina
Twórczość operowa Stanisława Moniuszki
Kompozytorzy: Robert Schuman, Feliks Mendelssohn, Fryderyk Chopin, Stanisłąw Moniuszko
Utwory: „Marzenie” – R. Schuman, „Marsz weselny” – F. Mendelssohn, „Ave Maria” – F. Schubert, „Ballada g-moll” – F. Chopin, „Pieśń wieczorna” – S. Moniuszko


Muzyka współczesna 

Powstały takie style jak impresjonizm i ekspresjonizm
Muzyka przekazywała barwy, wrażenia i nastroje
Chromatyzacja muzyki, muzyka dodekafoniczna
Muzyka konkretna i elektroniczna
Kompozytorzy: M. Ravel, C. Debussy, S. Rachmaninow, Witold Lutosławski

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura dźwiękowa:

 

J.S. Bach, dzieła

W.A.Mozart, dzieła

L.van Beethoven, dzieła

G.Rossini, dzieła

F.Chopin, dzieła

R.Wagner, dzieła

G.Verdi, dzieła

Antologia klasyki XX wieku

 

Literatura tekstowa: The Oxford History of Western Music (Richard Taruskin)

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Antologia muzyki klasycznej dostępna w serwisach streamingowych. Muzykologiczne dzieła analityczne Carl  Dahlhausa.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_W04
podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi je powiązać w procesie twórczym;
P6S_WG

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia z wysokiej jakości systemem odtwarzania muzyki oraz ekranem umożliwiającym odtwarzanie nagrań audiowizualnych. W przypadku zajęć online brak specjalnych wymagań. 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 30 2 w. 30h
w. [zal.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13345