Katalog ECTS

Historia filmu

Pedagog: mgr Adam Trwoga

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy - Kształcenie teoretyczne
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne


Zdany egzamin z historii filmu na I roku studiów I stopnia na Wydziale Scenografii ASP.

Wymagania końcowe

Zdany egzamin końcowy z przedmiotu po II roku studiów.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Esej zaliczeniowy – 30%
2. Egzamin końcowy – 70%

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przedmiot jest kontynuacją zajęć z I roku studiów, i ma na celu zapoznanie studentów ze sproblematyzowaną wiedzą na temat sztuki filmu oraz sztuki wideo jako fenomenów artystycznych, poszerzoną o zagadnienia powiązane z szeroko rozumianą kulturą audiowizualną i animacją (związki animacji z malarstwem; animowane dokumenty i wideoklipy). Oprócz zagadnień związanych z historią i plastyką filmu aktorskiego, animowanego, eksperymentalnego oraz sztuki wideo, omawiane są problemy zarówno strony formalnej, jak i treściowej dzieła filmowego. Ponadto studenci poznają sposoby i rodzaje analizy dzieła filmowego.


Zagadnienia programowe (ujęte w cykl zajęć):
Historia kina
Gramatyka języka filmowego
Montaż filmowy
Film animowany
Scenografia filmowa
Sztuka wideo
Analiza filmoznawcza

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć


1. Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. Wiesław Godzic, Warszawa 2010.
2. David Bordwell, Kristin Thomson, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010.
3. Lubelski T., Historia kina polskiego. Twórcy, Filmy, Konteksty, Chorzów 2009.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
2. Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007.
3. Rick Altman, Gatunki filmowe, Warszawa 2012.

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

ABSOLWENT POTRAFI

K_U05 wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów w praktyce zawodowej;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W04 podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji
teatralnych i filmowych oraz potrafi je powiązać w procesie twórczym;

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 30 2 w. 30h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13346