Katalog ECTS

Historia sztuki II

Pedagog: dr Marcin Zgliński

Pole Opis
Typ przedmiotu wykład kursowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Zajęcia zbiorowe będące systematycznym, autorskim kursem historii sztuki, oparte na słowie i obrazie, także z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony pozytywnie I rok studiów

Wymagania końcowe

Zdany egzamin z materiału objętego programem

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Test pisemny po I semestrze, końcowy egzamin ustny

Kryteria oceny:

1.      poziom wiedzy nabytej podczas wykładów

2.      znajomość lektur

3.      umiejętność logicznego powiązania elementów przyswojonego materiału

4.      umiejętność wykorzystywania nabytej wiedzy w zetknięciu z dziełami nieznanymi

5.      znajomość dzieł sztuki w zbiorach polskich, a zwłaszcza warszawskich

skala ocen: od 2 (niedostatecznie) do 5+ (celująco)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem podstawowym zajęć z historii sztuki jest:

1.  budzenie i pogłębianie artystycznej wrażliwości na sztukę dawnych epok, często bardzo odległą, jeśli chodzi o formę i treść, od sztuki, jaką znają, przychodząc na studia, i jaką będą potem tworzyć jako absolwenci Akademii Sztuk Pięknych.

2. kształtowanie takiego stosunku do sztuki dawnej, w którym występowałyby obok siebie: ciekawość, tolerancja i zdolność inspirowania się dziełami przeszłości.

3. poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w wykraczającym daleko poza samą sztukę kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, religijnym i materialnym.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady
Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, różne wydania
Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1998
Ernst Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, tłum. Jan Zarański,  Warszawa 1981
Ksawery Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t.2, Warszawa 1987
Adam Bochnak, Historia sztuki nowożytnej, t. 1-2,  Warszawa 1970
Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Antoni Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. Tom I – Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich, Warszawa 2008.

Giorgi Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Warszawa 1984

Michael Levey, Wczesny renesans, Warszawa 1972
Michael Levey, Dojrzały renesans, Warszawa 1980
Peter Murray, Architektura włoskiego renesansu, seria Świat Sztuki, Warszawa 2000
Peter Murray, Linda Murray, Sztuka Renesansu, seria Świat Sztuki, Warszawa 2000
Paweł Muratow, Obrazy Włoch, Warszawa 1972
Zygmunt Waźbiński, Malarstwo quattrocenta, Warszawa 1972
John Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970
Gustav René Hocke, Świat jako labirynt, Gdańsk 2003
David Hockney, Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów, Warszawa 2004.
Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1962 i późniejsze wydania
Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993
Władysław Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. III, Estetyka nowożytna
Tadeusz Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998
Helena i Stefan Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1987
Mariusz Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988
Mariusz Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1983
Mariusz Karpowicz, Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1986
Heinrich Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Warszawa 2006

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1.      rozpoznawania, charakteryzowania i porównywania głównych epok, stylów, kręgów artystycznych oraz najwybitniejszych artystów,

2.      określenia podstawowych materiałów wykorzystanych do sporządzenia konkretnego dzieła sztuki oraz zastosowanych przez twórców technik artystycznych,

3.      opisania formy dzieła sztuki dawnej posługując się terminologią właściwą dla historii sztuki,

4.      dokonania podstawowej analizy pojedynczego dzieła sztuki, jego przybliżonego datowania oraz umieszczenia w szerszym kontekście artystycznym i kulturowym,

5.      przeprowadzenia prostej analizy porównawczej wybranych dzieł, w tym także obiektów reprezentujących różne style, środowiska czy gatunki artystyczne,

6.      wyszukania podstawowej literatury przedmiotu.

1.  podstaw terminologii związanej z dziełami sztuki danej epoki,

2. syntetycznego obrazu sztuki omówionych podczas zajęć epok, stylów, krajów, regionów, środowisk  i centrów artystycznych,

3. podstawowego kanonu dzieł sztuki danej epoki oraz ich twórców,

4. podstawowych treści i motywów ikonograficznych,

5. podstawowych zagadnień myśli i piśmiennictwa o sztuce danej epoki.

Student powinien być zdolny do:

1.      wykorzystywania wyniesionej z zajęć wiedzy w odniesieniu do dzieł, z którymi spotyka się po raz pierwszy, wykazując się najpierw spostrzegawczością podczas analizy, a następnie samodzielnością przy formułowaniu sądów,

2.      wykorzystywania w swej twórczości doświadczeń przeszłości.

Student powinien wykazywać się:

1.      wrażliwością na wartości estetyczne i warsztatowe dzieł swych odległych poprzedników,

2.      szacunkiem do tradycji artystycznej,

3.      zrozumieniem i tolerancją wobec uwarunkowań kulturowych i religijnych mających znaczenie dla kształtu i treści dzieł sztuki dawnej.

Student powinien:

1.      traktować sztukę odległej przeszłości jako swojego rodzaju wyzwanie, każące artyście współczesnemu prześcignąć swych poprzedników, nawet tych największych.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

 Sala wykładowa dostosowana do prezentacji multimedialnych:

1.      skuteczne zaciemnienie

2.      miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie notatek i rysowanie w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek

3.      nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem

4.      ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów)

5.      rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości

6.      komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych

7.      dostęp do Internetu  podczas zajęć.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.3 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]
Sztuka Mediów s.3 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]
Architektura Wnętrz s.3 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]
Malarstwo / malarstwo s.3 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]
Scenografia s.3 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13680