Katalog ECTS

Rysunek i narracja rysunkowa

Pedagog: dr hab. Piotr Siwczuk

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Zajęcia w pracowni mają charakter warsztatowy. Zadaniem studenta jest twórcze zmierzenie się z przygotowaną w pracowni aranżacją przestrzenną. Swoboda interpretacyjna jest elementem nadrzędnym, dającym komfort artystycznych poszukiwań. W trakcie zajęć prowadzący, w ramach indywidualnej dyskusji ze studentem, określa wspólny kierunek działań prowadzący do satysfakcjonującego finału, w postaci spełnionego rysunku, cyklu rysunkowego lub komiksu.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Na I roku warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozytywna weryfikacja prac kandydata przez Komisję Rekrutacyjną na Wydziale Grafiki. Na II roku warunkiem uczestnictwa jest pozytywne zaliczenie przedmiotu w drugim semestrze wg przewidzianej skali ocen. Postępy studenta są oceniane podczas przeglądów śródsemestralnych i semestralnych. Student powinien posiadać ponadprzeciętną umiejętność posługiwania się warsztatem rysunkowym, oraz wykształcony zmysł obserwacji pozwalający na nieskrępowaną, twórczą interpretację wyznaczonych zadań. Duży nacisk jest kładziony na narracyjny charakter wypowiedzi. Student zamykając edukację w pracowni może podjąć się realizacji aneksu na trzecim roku studiów.

Wymagania końcowe

Sylwetka studenta kończącego proces dydaktyczny w pracowni powinna charakteryzować się umiejętnością profesjonalnego wykorzystania technik rysunkowych, pozwalających na swobodne wyrażanie autorskiej myśli plastycznej.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny):
Student jest oceniany na podstawie rozwoju jego indywidualnej ścieżki artystycznych poszukiwań. Umiejętności wykorzystania zdobyczy warsztatowych w ramach realizacji zadań. Indywidualne przeglądy śródsemestralne i semestralne pozwalają zarówno prowadzącemu jak i studentowi zapoznać się ze skalą postępu w procesie dydaktycznym. Istotnym elementem oceny jest frekwencja na zajęciach. Oceny przewidziane w regulaminie studiów.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Student jest oceniany na podstawie rozwoju jego indywidualnej ścieżki artystycznych poszukiwań. Umiejętności wykorzystania zdobyczy warsztatowych w ramach realizacji zadań. Indywidualne przeglądy śródsemestralne i semestralne pozwalają zarówno prowadzącemu jak i studentowi zapoznać się ze skalą postępu w procesie dydaktycznym. Istotnym elementem oceny jest frekwencja na zajęciach. Oceny przewidziane w regulaminie studiów. Prace wyróżniających się studentów są prezentowane na ścianach ekspozycyjnych Wydziału Grafiki, w ramach indywidualnych pokazów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem nauczania w pracowni jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami języka plastycznego w ramach dyscypliny rysunku. Rozbudzenie twórczej wyobraźni przy jednoczesnej dbałości o rozwój wiedzy warsztatowej i technologicznej.
Zajęcia w pracowni odbywają się w ciągu czterech semestrów, w systemie dwunastu godzin miesięcznie. Każde zajęcia rozliczone są pracą plastyczną, spełnioną zarówno w artystycznej interpretacji, jak i w wymogach warsztatowo-technologicznych.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

„Anatomia dla Artystów” Sarah Simblet, John Davis
„Historia komiksu w Polsce i na świecie” Michał Traczyk

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

„Sztuka Świata” opracowanie zbiorowe, w polskim wydaniu pod redakcją Wojciecha Włodarczyka
Aktualne periodyki o sztuce (rekomendacja „Aspiracje” pismo warszawskich szkół artystycznych)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_U13, K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_K04, K_K05

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia jest wyposażona w stanowiska pracy w postaci sztalugi i deski rysunkowej. Aranżacja przestrzenna będąca przedmiotem twórczej analizy jest przygotowywana przez prowadzących pracownię, z materiałów dostępnych na wydziale. Wydział nie zapewnia materiałów plastycznych koniecznych do wykonania zadania.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.1 o 48 3 ćw. 48h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13796