Katalog ECTS

Malarstwo i kreacja artystyczna

Pedagog: prof. Henryk Gostyński

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

zajęcia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

pozytywny wynik przeglądu prac (portfolio), umiejętność twórczej obserwacji.

Wymagania końcowe

umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej;

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Rozwój osobowości studenta i przede wszystkim kształtowanie jego świadomej kreacji artystycznej, u podstawa której jest wnikliwa obserwacja rzeczywistości, penetracja jej złożoności, relatywizm form, przestrzeń, materia, kolor.
Rozwijanie i kształtowanie świadomości malarskiej; organizacja przestrzeni obrazu, rozumienie koloru i temperatury barwy, kontrast etc.
Kształtowanie kreacyjnej, bezkompromisowej postawy twórczej.
Rozmowa, dyskusja, prezentacja, traktowane jako forma wypowiedzi artystycznej.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Lista lektur jest zmienna i zależna od oczekiwań i kierunku poszukiwań poszczególnych studentów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

jak wyżej

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13,
K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sztalugi: 20 szt. Deski format 100x70 cm: 20 szt., telewizor z wejściem USB


proszę o wyposażenie Pracowni Malarstwa w dwa laptopy (dla mnie i dla adi dr Wójcika), oprogramowanie do tych laptopów (pakiet Adobe – głównie Photoshop, Ilustrator, Premier), dwie kamery o wysokiej jakości zapisu obrazu oraz zestaw głośników.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.1 o 32 2 ćw. 32h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13797