Katalog ECTS

Grafika interaktywna i multimedialna

Pedagog: dr hab. Piotr Welk

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Zajęcia warsztatowe, projekty indywidualny, wykład.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywna ocena wcześniejszych dokonań w pracowni podstaw multimediów. Znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania, itd.

Wymagania końcowe

Umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność świadomego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych; umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie grafiki projektowej, poszerzonych o zagadnienia związane z filmem, animacją i formami interaktywnymi; umiejętność publicznej prezentacji własnej twórczości oraz opowiadania o procesie jej powstawania.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, ocena prezentacji własnej twórczości.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem pracowni jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w obszarze nowych mediów. Pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu; umiejętność budowania narracji, poszerzanie warsztatu komputerowego o technologie VR, AR, 3D, processing, doskonalenie umiejętności doboru środków ekspresji do planowanych działań; umiejętność pracy z briefem i realizacji jego założeń

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Adrian Fruttiger „Człowiek i Jego znaki” (wydawnictwo d2d, Biblioteka ASP)
Sztuka Świata, (wydawnictwo Arkady, Biblioteka ASP)
Anda Rottenberg, „Sztuka w Polsce 1945-2005” (wydawnictwo STENTOR, Biblioteka ASP)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

 A Programming Handbook for Visual Designers, Second Edition, Casey Reas and Ben Fry, Published December 2014, The MIT Press. 720 pages.

Visual Complexity Mapping Patterns of Information, Manuel Lima, Princeton Architectural Press

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_U13, K_U14

K_K04, K_K05, K_K01, K_K02, K_K03, K_K08

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w planie studiów opublikowanym na stronie asp.waw.pl w zakładce Jakość kształcenia.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.3 d 60 8 ćw. 60h
ćw. [egz.]
Grafika s.5 d 60 10 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13850