Katalog ECTS

Aneks z rysunku

Pedagog: dr hab. Piotr Siwczuk

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Zajęcia mają charakter konsultacji. Swoboda interpretacyjna jest elementem nadrzędnym, dającym komfort artystycznych poszukiwań. W trakcie konsultacji prowadzący, w ramach indywidualnej dyskusji ze studentem, określa wspólny kierunek działań prowadzący do satysfakcjonującego finału, w postaci spełnionego cyklu rysunkowego, aranżacji przestrzeni z wykorzystaniem elementów rysunku lub komiksu. Celem nadrzędnym jest uzyskanie dzieła plastycznej w dyscyplinie rysunku, o wysokich walorach artystycznych, będącego uzupełnieniem pracy dyplomowej.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne rozliczenie dwóch pierwszych lat studiów. Ponadprzeciętne umiejętności w dyscyplinie rysunku. Wysoka ocena dotychczasowych działań w ramach zajęć w pracowni.

Wymagania końcowe

Sylwetka studenta kończącego proces dydaktyczny w pracowni powinna charakteryzować się umiejętnością profesjonalnego wykorzystania technik rysunkowych, pozwalających na swobodne wyrażanie autorskiej myśli plastycznej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Student jest oceniany na podstawie rozwoju jego indywidualnej ścieżki artystycznych poszukiwań. Umiejętności wykorzystania zdobyczy warsztatowych w ramach realizacji zadań. Istotnym elementem oceny jest frekwencja. Ocenę ustala komisja dyplomowa podczas obrony dyplomu , na wniosek prowadzącego.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem jest wypracowanie przez studenta dzieła plastycznego będącego istotnym uzupełnieniem pracy dyplomowej. Dzieło powinno posiadać wysokie wartości artystyczne będące summą wcześniejszej edukacji w zakresie rysunku.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

„Anatomia dla Artystów” Sarah Simblet, John Davis
„Historia komiksu w Polsce i na świecie” Michał Traczyk

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

„Sztuka Świata” opracowanie zbiorowe, w polskim wydaniu pod redakcją Wojciecha Włodarczyka
Aktualne periodyki o sztuce (rekomendacja „Aspiracje” pismo warszawskich szkół artystycznych)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_U13, K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_K04, K_K05

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia jest wyposażona w stanowiska pracy w postaci sztalugi i deski rysunkowej. Wydział nie zapewnia materiałów plastycznych koniecznych do wykonania zadania.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.5 d 48 - ćw. 48h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13852