Katalog ECTS

Seminarium magisterskie

Pedagog: Magdalena Kucza-Kuczyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu seminarium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład, autoprezentacja studentów, dyskusja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywnie ukończony I rok studiów magisterskich.

Wymagania końcowe

Zaliczenie ze stopniem na podstawie aktywności oraz obecności.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach
2. jakość przygotowanego wystąpienia
3. znajomość lektur
4. frekwencja podczas zajęć (uczestnik nie otrzyma zaliczenia w przypadku powyżej 20% nieusprawiedliwionych nieobecności)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium dyplomowe poświęcone jest refleksji i dyskusji nad wybranymi problemami współczesnej sztuki i kultury artystycznej. Stanowi pomoc w procesie przygotowania teoretycznych prac dyplomowych, poprzez krytyczną lekturę i analizę tekstów naukowych, oraz dyskusję na teamty związane z zagadnieniami dotyczącymi sztuki. Zajęcia w ramach seminarium dyplomowego mają służyć autorefleksji nad własną twórczością artystyczną i przygotowywanym dyplomem praktycznym. Poprzez autoprezentację studenci przygotowują się do obrony dyplomu, rozwijają umiejętności werbalnego formułowania, wyrażania oraz uzasadniania opinii i ocen, niezbędnych w trakcie egzaminu.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Henrietta Moore, Płeć kulturowa i status – wyjaśnienie sytuacji kobiety
2. Antoni Kępiński, Twarz i ręka
3. Umberto Eco, Historia piękna, Rebis, Poznań 2005
4. Maria Poprzęcka, Akt – forma nie idealna, Przegląd historyczny 100/3, s. 363-385, 2009
5. Witold Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Marabut, Warszawa 1996
6. Wybrane teksty filozoficzne dotyczące pojęć: Wolność, Prawda

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Alain de Botton, Lęk o status, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2004
2. Alain de Botton, Architektura szczęścia, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2010
3. W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Łódź 1996, rozdz. Działanie koloru i Język form i barw s. 58 - 105
4. E. H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, Universitas, Kraków 1996,

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Podczas seminarium rozwijana jest umiejętność krytycznej lektury wybranych tekstów naukowych, a także – na ich podstawie – przygotowania i prezentacji referatu. Uczestnicy winni być zdolni do dyskusji nad omawianymi zagadnieniami i problemami, w której prowadzący seminarium pełni rolę moderatora. Studenci nabierają umiejętność konstruowania wypowiedzi: logicznej, syntetycznej i podpartej stosowną argumentacją, także wynikającej z refleksji po lekturze zadanych tekstów.

Studenci po zajęciach w ramach seminarium dyplomowego powinni posiadać poszerzoną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kultury artystycznej, zwłaszcza w obrębie takich zagadniech jak artysta, twórczość, akt, inspiracja, wielowarstwowość dzieła sztuki. W ramach seminarium wiedza zostaje poszerzona o zagadnienia, osobno formułowane w takcie każdego roku akademickiego na podstawie lektury wybranych tekstów dopasowanych do indywidualnych potrzeb studentów, w ramach przygotowania do dyplomu zarówno praktycznego jak i teoretycznego.

Twórcze i krytyczne postrzeganie oraz analizowanie omawianych zagadnień, aktywne uczestnictwo w dyskusji. Zdolność do refleksji nad własną postawą i twórczością artystyczną w odniesieniu do problemów omawianych podczas kolejnych spotkań.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.4 o 16 6 ćw. 16h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15177