Katalog ECTS

Typografia kinetyczna

Pedagog: Maciej Włoczewski

Pole Opis
Typ przedmiotu Kurs podstawowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny – zadania

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania.

Wymagania końcowe

Umiejętność́ oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej wraz z stosowaniem podstawowych zasad z dziedziny typografii.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta wykonanej zgodnie z wymogami zadań wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Pogłębienie wiedzy z zakresu typografii, świadome stosowanie zabiegów typograficznych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Jost Hochuli, Detal w typografii
Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
Eric Gill, Esej o typografii

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U12, K_U13, K_U15, K_U16

K_W02, K_W03, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11

K_K06, K_K07

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

brak- zajęcia prowadzone zdalnie

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.4 d 32 1 ćw. 32h
ćw. [zal.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15184