Katalog ECTS

Grafika projektowa i komunikacja wizualna

Pedagog: Agnieszka Ziemiszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład kursowy. Każde ćwiczenie poprzedzone jest wykładem oraz wyjaśnieniem podstawowych informacji dotyczących realizacji zadań, przykładów, terminarza prac oraz kryteriów oceny).

Wszystkie materiały, bez względu na tryb zajęć, są dostępne dla studentów online.

 2. Wykłady, prezentacje, prezentacje multimedialne, referencje.

 3. Ćwiczenia studyjne (realizacja praktycznych ćwiczeń-zadań oraz zadań kreacyjnych).

 4. Ćwiczenia warsztatowe (posługiwanie się warsztatem plastycznym i doskonalenie umiejętności, korzystanie z referencji oraz materiałów).

 5. Dialog i dyskusja dydaktyczna (indywidualne i zespołowe omówienie sposobu realizacji poszczególnych ćwiczeń, korekty w trybie indywidualnym).

 6. Prezentacje wyników prac studentów (podsumowanie semestru w formie prezentacji wszystkich powstałych w jego toku prac).

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw projektowania graficznego, typografii oraz dziedzin pokrewnych. Powinien również posiadać umiejętności warsztatowe w zakresie klasycznych technik (graficznych, rysunkowych i malarskich) oraz umiejętności w zakresie obsługi programów graficznych niezbędnych do realizacji zadań.

Dla I roku studiów magisterskich (niestacjonarnych) zdany z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny.

Dla II roku zaliczony z wynikiem pozytywnym przegląd po pierwszym roku studiów.

Dla III roku zaliczony z wynikiem pozytywnym przegląd po drugim roku studiów (dopuszczenie do dyplomu).

 

 

Wymagania końcowe

1. Świadome i kreatywne poruszanie się w obrębie zagadnień nauczanych podczas roku akademickiego.

2.Świadome korzystanie z podstawowych technik kreacji graficznej oraz umiejętność świadomego kształtowania wizji graficznej.

3.Realizacja wszystkich zadań zgodnie z briefem.

4.Umiejętność publicznej prezentacji własnych projektów na zajęciach końcowych lub podczas publicznej obrony pracy (prezentacje podsumowujące semestr).

5.Umiejętność krytycznej ocena własnej i cudzej pracy.

6. Umiejętność docierania i korzystania z referencji.

7. Znajomość aspektów historycznych oraz najnowszych osiągnięć z zakresu grafiki projektowej, typografii i dziedzin pokrewnych.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Przeglądy okresowe, semestralne, dyskusje.

2. Zaliczenia wykonanych ćwiczeń.

3. Ocena artystycznego poziomu projektów, jak również dokonany postęp, zaangażowanie oraz terminowość.

4. Okresowe i semestralne przeglądy zaliczeniowe.

5. Frekwencja na zajęciach i systematyczność pracy studenta.

6. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji.

7. Praca magisterska – ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Pracownia Projektowania Graficznego jest pracownią, której zakres kształcenia obejmuje szeroko pojęte projektowanie graficzne i dziedziny pokrewne. Realizowane w pracowni projekty obejmują opracowanie identyfikacji wizualnej, infografikę, dynamiczną wizualizację danych, projektowanie wydawnictw, typografii. Program zakłada tworzenie projektów złożonych, kompleksowych, statycznych i dynamicznych. Kładąc nacisk na myślenie systemowe, łącząc predyspozycje intelektualne, kreatywne i techniczne pracownia przygotowuje studenta do pełnienia roli projektanta swobodnie poruszającego się po rynku grafiki komercyjnej jak i kultury wysokiej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Myślenie wzrokowe, Rudolf Arnheim, słowo/obraz terytoria, 2013

Człowiek i jego znaki, Adrian Frutiger, D2D.pl,  2018

Design. Historia projektowania, Charlotte Fiell, Peter Fiell, Arkady, 2015

Elementarz stylu w typografii, Bringhurst Robert, D2D.pl,  2018

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Teorie symbolu, Tzvetan Todorov, 2012 / Theories of the Symbol, Tzvetan Todorov

 Graphic Design Process, Thomas Wedell, Nancy Skolos, Laurence King, 2012

 A Designer`s Art, Paul Rand, 2000

 The Art of Looking Sideways, Alan Fletcher, 2001

 THE VIGNELLI CANON, Massimo Vignelli

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_U13, K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_K04, K_K05, K_K01, K_K02, K_K03, K_K08

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia powinna być wyposażona w rzutnik z ekranem lub duży telewizor, powinien być dostępny komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.4 d 60 14 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15186