Katalog ECTS

Ilustracja i grafika wydawnicza

Pedagog: prof. zw. Błażej Ostoja Lniski

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny kwalifikujący na pierwszy rok studiów magisterskich zaocznych, umiejętność obsługi programów graficznych w stopniu umożliwiającym realizację zadań.

Wymagania końcowe

Wykonanie kompletu zadań objętych programem pracowni z zachowaniem wysokiej jakości kreacji.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.
Sposób weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów: przeglądy okresowe, prezentacja rozwoju projektu podczas korekt, końcowa prezentacja projektu.
Kryteria oceny:
1. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego
2. Ocena zaangażowania w realizację programu pracowni oraz umiejętności efektywnego wykorzystywania wskazówek otrzymanych podczas zajęć, ćwiczeń i korekt
3. Indywidualna ocena artystycznego rozwoju studenta
4. Ocena uczestnictwa w okresowych i semestralnych przeglądach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Nauka doboru określonych technik przekazu do osiągania zamierzonych efektów projektowych. Rozumienie języka wizualnego. Wyzwolenie kreatywności uczestnika. Rozwój umiejętności konceptualnych i manualnych.

Pracownia Projektowania Książki i Ilustracji jest pracownią usytuowaną na pograniczu. Nie tylko obrazu i tekstu, formy i treści, ale też sztuki projektowej i wolnej kreacji artystycznej. Praca dydaktyczna polega w równej mierze na przekazywaniu wiedzy, co na wydobywaniu ze studentów drzemiącego w nich potencjału i przekształcaniu w diamenty ich nieoszlifowanych pomysłów. Jedynym wymogiem jaki narzucamy jest zgodność intencji autora z efektem końcowym jego pracy. 

Książka w nazwie pracowni oznacza nie tylko ten papierowy przedmiot w jego nieskończonych odmianach, ale też sam narracyjny charakter projektów możliwych do realizowania w Pracowni. Ilustracja w szerszym znaczeniu zaś to każdy obraz odwołujący do jakiejś treści. Dlatego w sferze zainteresowań Pracowni leży wszystko to, co rozciąga się pomiędzy plakatem i filmem animowanym. W tym gry, komiksy, czy projekty angażujące rozszerzoną rzeczywistość. 

Mimo tego nowoczesnego charakteru, pracownia jest mocno zakorzeniona w tradycji artystycznej. W korektach często odwołujemy się do „malarskich” kategorii, a jako inspirację częściej podsuwamy prace artystów należących do Kanonu niż współczesnych grafików. W Pracowni staramy się przekazać studentom poczucie uczestnictwa w trwającej od wieków przygodzie człowieka odpowiadającego obrazem na wezwanie świata.

Zadania oscylują wokół tych dwóch biegunów: narracji w sekwencji obrazów oraz tajemniczego splotu obrazu i tekstu/treści w ramach jednego obrazu. Oprócz tych zadań uczących „jak opowiadań” staramy się pobudzić nieodkryte pokłady kreatywności studentów podsuwając im konfudujące „zadania na wyobraźnię”, w których liczy się pomysłowość i dowcip – lubimy gdy się nas zaskakuje

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Sztuka i percepcja wzrokowa. Rudolf Arnheim / biblioteka ASP

Sztuka i złudzenie. Ernst Gombrich / biblioteka ASP

Sztuka Polskiego Plakatu. Dorota Folga-Januszewska, Lech Majewski / biblioteka Pracowni

Piękni XX-wieczni. Polscy projektanci graficy. Jacek Mrowczyk / biblioteka Pracowni

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Ilustrowany elementarz dizajnu, czyli 100 rzeczy narysowanych przez 25 ilustratorów. Ewa solarz / biblioteka Pracowni

Elementarz stylu w typografii. Robert Bringhurst / biblioteka ASP

Klasycy Sztuki. Seria. Rzeczypospolita / biblioteka Pracowni

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności (absolwent potrafi):
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, KU_U14

Wiedza (absolwent zna i rozumie): K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

Kompetencje społeczne (absolwent jest gotów):
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia jest w pełni wyposażona.


Wymagania dotyczące pracowni:
1. W pełni wyposażona pracownia graficzna zapewniająca przestrzeń do pracy (stoły robocze, krzesła)
2. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwym normami
3. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub innej przestrzeni ekspozycyjnej (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało)
4. Zamykane pomieszczenie do przechowywania materiałów graficznych oraz szuflady na prace

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.4 d 60 14 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15191