Katalog ECTS

Grafika warsztatowa

Pedagog: dr hab. Rafał Kochański

Pole Opis
Typ przedmiotu Kurs kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, wykład, prezentacja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zakwalifikowanie na 1 rok studiów zaocznych

Wymagania końcowe

Umiejętność świadomego korzystania z warsztatu graficznego w ramach poznanych technik graficznych; publiczna prezentacja własnej twórczości podczas przeglądów okresowych i egzaminu.
Kompetencje w obszarze profesjonalnej praktyki artystycznej od wykonania dzieła, sposobu jego prezentacji i opisu

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena wg. skali ocen umieszczonej w regulaminie studiów, indywidualnej pracy pod względem kryteriów, tak warsztatowych jak i artystycznych, na podstawie zrealizowanych ćwiczeń, a w przypadku realizacji dyplomu na podstawie obrony pracy magisterskie

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przedmiot ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej na poziomie podstawowym i rozszerzonym .
Studenci uczą się swobodnego poruszania w obszarze realizacji i powielenia obrazu z matrycy drukującej.

Program pracowni przewiduje w szczególności:
1. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno tradycyjnych, jak i alternatywnych środków wyrazu, charakterystycznych dla grafiki warsztatowej.
2. Umiejętność swobodnej i skutecznej kreacji artystycznej z użyciem technik i technologii właściwych sztukom graficznym.
3. Kształcenie indywidualnego stylu i języka wizualnego.
4. Ugruntowanie i pogłębienie umiejętności w obszarze podjętej specjalizacji.

Przedmiot ma na celu wykształcenie studenta potrafiącego świadomie określić swoją przyszłą drogę twórczą, który jest gotowy do dalszego kontynuowania studiów w obrębie tak specjalizacji z grafiki warsztatowej jak i możliwości zrealizowania dyplomu

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1/ Techniki Sztuk Graficznych, Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki
artystycznej, Ales Krejca, z wersji niemieckiej przełożył Andrzej Dulewicz.
Wydawnictwo artystyczne i Filmowe, Warszawa 1984 / Artia, Praha 1981 ISBN 83-221-
0270- 4, dostępna Biblioteka ASP w Warszawie
2/ Techniki Graficzne, Jordi Catafal, Clara Oliva, tł. Marta Boberska. Wydawnictwo
Arkady 2004 / Pierwsze wydanie 2002 Barcelona ISBN 83-213-4319-8 / Biblioteka ASP
w Warszawie, dostępna w pracowni.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1/ Grafika Techniki i Materiały Przewodnik, Beth Grabowski, Bili Flick, przekład
Andrzej Goździkowski, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2011, ISBN 97883-242-1611-6. /
The original edition 2009 by Laurence King Publishing Ltd., London. Biblioteka ASP w
Warszawie, egzemplarz w pracowni.
2/ Printmaking a contemporary perspective, Paul Coldwell, 2010 Black Dog Publishing
Limited, London, ISBN 978 1 906155 43 8 / dostępna w pracowni.
3/ Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk, 2011/ Biblioteka ASP w
Warszawie, egzemplarz w pracowni

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_U13, K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_K04, K_K05, K_K01, K_K02, K_K03, K_K08

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. W pełni wyposażona hala maszyn (20 stanowisk roboczych, dostęp do bieżącej wody, 20 krzeseł lub stołków, prasy graficzne)

Pomieszczenia gospodarcze:
- szlifiernia
- asfaltarnia
- zmywalnia
- Kwaszarnia
-
2. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi normami.
3. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta pilśniowa miękka pomalowana na biało, rurki montażowe do ekspozycji przestrzennej, itp.).

4. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w planie studiów opublikowanym na stronie asp.waw.pl w zakładce Jakość kształcenia.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 48 4 ćw. 48h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15193