Katalog ECTS

Fotografia kreacyjna

Pedagog: dr Mariusz Filipowicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekty idywidualne,
wykład, prezentacja, realizacja wystawy zbiorowej, realizacja wystawy idywidualnej.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywny wynik przeglądu teczki z portfolio.

Wymagania końcowe

Umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedźi
artystycznej, umiejętność świadomego korzystania z warsztatu fotograficznego - praca w
studio i w laboratorium fotograficznym, umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań
twórczych w obrębie sztuki wizaualnej, ogólna wiedza z historii fotografii.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena idywidualnej pracy (artystycznej) studentki/studenta, ocena wiedzy i umiejętności,
ocena prezentacji własnej twórczości, itp. wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie
studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Świadome komponowanie obrazu fotograficznego, doskonalenie umiejętności doboru
środków fotograficznych adekwatnych do wyrażanej treści, samodzielność podejmowania
decyzji realizacyjnych, umiejętność kreatywnej pracy w grupie oraz podejmowanie
odpowiedzialności zbiorowej, aktywne uczestniczenie w dyskusjach.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego pracownię.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

"Fotografia XX wieku" Muzeum Ludwig w Kolonii, wyd. Taschen, 2012r.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Wiedza (absolwent zna i rozumie):

 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08 Umiejętności (absolwent potrafi):

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14

Kompetencje społeczne (absolwent jestgotów): K_K04, K_K05

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad korzystania z pracowni wywieszonych w studio
oraz laboratorium fotograficznym.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 32 1 ćw. 32h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15199