Katalog ECTS

Analiza filmoznawcza i film animowany

Pedagog: mgr Adam Trwoga

Pole Opis
Typ przedmiotu Kurs podstawowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny

Wymagania końcowe

napisanie pracy pisemnej (analiza wybranego filmu)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena poziomu wiedzy i umiejętności na podstawie pracy pisemnej (wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów) + obecność na zajęciach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze sposobami analizy filmoznawczej (zarówno od strony formalnej, jak i treściowej dzieła filmowego) oraz przedstawienie zagadnień związanych z historią plastyki filmu animowanego (na podstawie wybranych dzieł, zwłaszcza filmu autorskiego). Główne tematy wykładu to: animacja a tradycja graficzna i malarska; początki filmu animowanego (tradycja rysunku satyrycznego, techniki „szybkich szkiców”, plakatu i komiksu); najważniejsze techniki animacji (rys historyczny oraz przegląd głównych twórców); współczesne filmy animowane (najważniejsze techniki i twórcy); kwestia „aktorstwa” w animacji; sposoby budowania narracji w filmie fabularnym i animowanym; muzyka w animacji oraz animowane teledyski; animowane dokumenty oraz film eksperymentalny.
Ponadto omówione zostaną festiwale animacji w Polsce i na świecie, sposoby finansowania produkcji animacji, studia animacji w Polsce, organizacje branżowe (ASIFA, SPPA, SFP), źródła wiedzy na temat animacji (książki, czasopisma naukowe oraz strony WWW).
Integralną częścią zajęć są projekcje filmów lub ich fragmentów, które są podstawą analizy filmoznawczej podczas wykładu.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Polski film animowany, red. M. Giżycki, B. Zmudziński, Warszawa 2008.
Paweł Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011.
Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk 2009.
Gianalberto Bendazzi, Cartoons: One Hundred years of Cinema Animation, Bloomington-Indianapolis 1994.
Marcin Giżycki, Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym, Warszawa 2000.

BIBLIOTEKI I CZYTELNIE (gdzie znajdują się wymienione powyżej publikacje):
1. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
https://biblioteka.asp.waw.pl/
2. Filmoteka Narodowa – czytelnia, ul. Puławska 61
http://www.fn.org.pl/page/index.php?str=35
3. Czytelnia naukowa na ul. Koszykowej 26/28
http://www.msib.pl/biblioteki/bp/Warszawa/Dzial%20Sztuki/Strony/default.aspx
http://www.biblpubl.waw.pl/godziny-otwarcia5/czytelnia-sztuki-i-rzemios-artystycznych
4. BUW (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego), Ul. Dobra 56/66
http://www.buw.uw.edu.pl/
5. Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213
http://www.bn.org.pl/
http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Jacques Aumont, Michel Marie, Analiza filmu, Warszawa 2011.
David Bordwell, Kristin Thompson, Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010.
Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2010.
Paul Wells, Animacja, Warszawa 2009.

Biblioteki i czytelnie – jak w punkcie 10

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U12, K_U13, K_U15, K_U16

K_W02, K_W03, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11

K_K06, K_K07

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

nie dotyczy – zajęcia zostaną przeprowadzone zdalnie

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 16 1 w. 16h
w. [zal.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15201