Katalog ECTS

antropologia sztuki

Pedagog: dr Paweł Drabarczyk

Pole Opis
Typ przedmiotu Kurs podstawowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna,

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ogólna wiedza o zjawiskach kulturowych, podstawowa umiejętność analizy tekstów teoretyczno-humanistycznych.

Wymagania końcowe

Umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy i interpretacji tekstów kultury z zastosowaniem narzędzi z repertuaru antropologii kulturowej, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena końcowa z zajęć wystawiana jest na podstawie prezentacji zaliczeniowej na zajęciach online, obejmującej autorską interpretację dzieła sztuki/artefaktu/zjawiska artystycznego przy użyciu narzędzi z zakresu antropologii kultury. Przy ocenianiu brana pod uwagę będzie także aktywność na zajęciach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia ukazują z perspektywy antropologicznej fenomen sztuki, twórczości, mit artysty. Koncentrują się wokół problemu przekraczania postawy etnocentrycznej, a także na poszukiwaniu „innego” w obiekcie artystycznym i nas samych. Wprowadzają w podstawowe pojęcia z repertuaru antropologii kultury, istotne z punku widzenia badacza/badaczki sztuki. Szczególny akcent kładziony jest na rozwój wrażliwości antropologicznej w interpretacji sztuki.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

H. Belting, Antropologia sztuki, Kraków 2007 (fragmenty)
J. Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury [w:] Kłopoty z kulturą, 2000
J. Clifford, O surrealizmie etnograficznym [w:] Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000
D. Czaja, Znaki szczególne: antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013 (fragmenty)
C. Geertz, Sztuka jako system kulturowy, [w:] tenże, Wiedza lokalna, Kraków 2005
* wszystkie materiały zostaną przekazane Studentkom i Studentom mailowo

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Lista D. Czaja, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych, Kraków 2018 (fragmenty)

G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytania o cele historii sztuki, Gdańsk 2011 (fragmenty)

D. Freedberg, Potęga wizerunków: studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005 (fragmenty)
* wszystkie materiały zostaną przekazane Studentkom i Studentom mailowo

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U12, K_U13, K_U15, K_U16

K_W02, K_W03, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11

K_K06, K_K07

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Brak wymagań - zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 16 1 w. 16h
w. [ocena]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15202