Katalog ECTS

Animacja

Pedagog: mgr Anna Kaczmarczyk

Pole Opis
Typ przedmiotu Animacja Filmowa
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

• Wykład kursowy
• Wykład monograficzny
• Dyskusja dydaktyczna
• Prezentacja
• Prezentacja multimedialna
• Ćwiczenia warsztatowe
• Ćwiczenia kreacyjne
• Projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Umiejętność twórczej obserwacji, nauki na przykładach, otwartość na inspirację; znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania

Wymagania końcowe

Wykonanie serii projektów indywidualnych. Umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej, umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie grafiki artystycznej

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Wykonanie serii indywidualnych prac, systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Główną treścią programową pracowni jest zapoznanie studenta z oprogramowaniem komputerowym takim jak After Effects, Final Cut, Adobe Premiere. Na pierwszych zajęciach studenci uczą się podstawowych programów do realizacji filmu, animacji i montażu dźwięku. Z czasem realizujemy zadania którym celem jest wydobycie indywidualnych upodobań studentów w tej dziedzinie sztuki (np. processing, obraz 3D, instalacja) Indywidualnie ze studentami analizujemy aspekty techniczne, historyczne i teoretyczne które łączą się z praktyką sztuki wideo/animacji. Zachęcamy studentów przez serie wykładów do dialogu multimedialnego. Serią ćwiczeń i warsztatów staramy się wydobyć ze studentów ich indywidualne preferencje w tej dziedzinie

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Adrian Fruttiger „Człowiek i Jego znaki” (wydawnictwo d2d, Biblioteka ASP)
Sztuka Świata, (wydawnictwo Arkady, Biblioteka ASP)
Anda Rottenberg, „Sztuka w Polsce 1945-2005” (wydawnictwo STENTOR, Biblioteka ASP)

 

http://www.videocopilot.net
Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book
Adobe After Effects CC Classroom in a Book
Final Cut Pro X Beyond the Basics: Advanced Techniques for Editors

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Motion Array: motionarray.com.
motionelements.com
https://mamoworld.com/tutorials
https://www.schoolofmotion.com

 

Processing: A Programming Handbook for Visual Designers, Second Edition, Casey Reas and Ben Fry, Published December 2014, The MIT Press. 720 pages. Hardcover.


Visual Complexity Mapping Patterns of Information, Manuel Lima, Princeton Architectural Press

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13,K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07

K_K03,K_K04, K_K07

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w planie studiów opublikowanym na stronie asp.waw.pl w zakładce Jakość kształcenia.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 16 1 ćw. 16h
w. [zal.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15203