Katalog ECTS

Malarstwo i kreacja artystyczna

Pedagog: dr hab. Arkadiusz Karapuda

Pole Opis
Typ przedmiotu podstawowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

metody dydaktyczne w trybie stacjonarnym:

- ćwiczenia warsztatowe wykonywane przez studenta w pracowni, w ramowym czasie trwania zajęć

- dyskusja dydaktyczna

- dialog dydaktyczny

- kolokwium (przegląd)

- prezentacja

- wykład

 

metody dydaktyczne w trybie zdalnym:

- ćwiczenia warsztatowe wykonywane samodzielnie przez studenta poza pracownią oraz w ramowym czasie trwania zajęć

- dyskusja dydaktyczna za pomocą narzędzi tele-informatycznych (Google Meet)

- dialog dydaktyczny za pomocą narzędzi tele-informatycznych (Google Meet)

- kolokwium (przegląd) za pomocą narzędzi tele-informatycznych (Google Meet)

- prezentacja multimedialna

- wykład

- webinarium

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

pozytywne zaliczenie zajęć z "Malarstwa i kreacji artystycznej" w semestrze I (zimowym) i wpisanie na semestr II (letni)

Wymagania końcowe

- umiejętność zastosowanie warsztatu malarskiego i pozamalarskiego w celu realizacji zadań semestralnych

- umiejętność oryginalnej indywidualnej wypowiedzi artystycznej

- prezentacja ukończonych zadań semestralnych wykonanych zgodnie z wytycznymi

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- obecność i zaliczenie trzech obligatoryjnych kolokwiów (przeglądów) w semestrze (terminy będą podane na początku semestru)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie poszczególnych kolokwiów (przeglądów) - wpis zaliczenia kolokwium do systemu Akademus: "zal.", "n.zal"., "n.staw.", "n.klas.")
- egzamin końcowy z oceną (wpis oceny do systemu Akademus: "5+", "5", "5-", "4+", "4", "4-", "3+", "3", "3-", "2", "0")

 

Metody i kryteria oceny:

- ocena obecności i uczestnictwa w zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych obecności zgodna z regulacjami ogólnouczelnianymi)
- ocena nakładu pracy i ilości powstałych prac
- ocena jakości warsztatowej wykonanych prac
- ocena jakości artystycznej wykonanych prac
- pozytywne zaliczenie wszystkich trzech kolokwiów/przeglądów w trakcie trwania semestru (każdy przegląd skutkuje odpowiednim wpisem do systemu Akademus: "zal.", "n.zal"., "n.staw.", "n.klas.")

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przedmiot "Malarstwo i Kreacja Artystyczna" dla I roku studiów zaocznych II stopnia na kierunku: grafika spełnia specjalną rolę w kształceniu. Rozumiejąc tę istotną należy z całą stanowczością wymagać od studenta zdobycia wymaganych w tym zakresie efektów kształcenia.
Malarstwo jako drugi po rysunku podstawowy sposób kreacji artystycznej stanowi dla studentów kierunku Grafika punkt wyjścia do zdobycia podstawowych umiejętności warsztatowych w tym zakresie, a także pomaga uwrażliwić ich na zagadnienia takie jak: kolor, materia malarska, nastrój czy ekspresja. Zajęcia warsztatowe i proponowane zadania powinny także zachęcić studenta do pozamalarskich poszukiwań artystycznych lub działań pokrewnych tzw. malarstwu w poszerzonym polu.

Zajęciom towarzyszą również wykłady poświęcone poszczególnym zagadnieniom związanym z malarstwem, jego historią, funkcją i rolą we współczesnej sztuce.

Oprócz szkicowych i studyjnych notatek malarskich z natury proponuje się studentom również malarską lub pozamalarską pracę, w odpowiedzi na zaproponowane zadania. Odpowiedź ta powinna być związana z ich zainteresowaniami lub z interpretacją wycinka świata widzialnego, bądź wyobrażonego.
W semestrze letnim 2020/2021 zadania postawione przed studentami brzmieć będą:

- "Fragment: studium i interpretacja"

- "Po drugiej stronie lustra"

Powyższe zadania mają być własną, indywidualną i dojrzałą wypowiedzią artystyczną.

Najważniejszym celem dydaktycznym wydaje się przygotowanie studenta do samodzielnej kreacji artystycznej, którą będzie zajmował się na kolejnym roku studiów, przygotowując się do pracy dyplomowej i ewentualnego aneksu z "Malarstwa i Kreacji Artystycznej".

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Melick T. i Morrill R. Vitamin P3, Phaidon, Londyn, 2019

Godfrey T. Painting Today, Phaidon, Londyn 2014

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Holzwarth H. W. Art Now Vol 3, Taschen/TMC Art, Kolonia 2012 

Holzwarth H. W. Art Now Vol 4, Taschen/TMC Art, Kolonia 2013

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_U13, K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_K04, K_K05

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

w przypadku realizacji zajęć w trybie stacjonarnym:

- przestronna, dobrze oświetlona pracownia

- sztalugi

- deski w formacie B1

- deski w formacie B0

- kubiki

- różnorodne rekwizyty konstruujące martwą naturę towarzyszącą modelowi

- żywy model

- zlewozmywak

- piecyk do podgrzewania modela wraz z 2 przedłużaczami

- 2 lampy halogenowe na statywie wraz z przedłużaczem

- projektor multimedialny oraz komputer wraz z ekranem projekcyjnym (dla wykładowych metod dydaktyki

- krzesła (16 sztuk, po 8 sztuk/pracownię)

 

w przypadku realizacji zajęć w stnie zagrożenia epidemiologicznego i prowadzenia dydaktyki zdalnej lub hybrydowej:

- środki wirusobójcze do dezynfekcji\

- maseczki do ochrony ust i nosa

- rękawiczki ochronne

- płyn do dezynfekcji (w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego)

- dostęp do sieci internetowej

- dostęp do narzędzi informatycznych: system akademus, poczta akademicka, google meet, grupa FB, skype, zoom-video (w razie potrzeby prowadzenia dydaktyki on-line)

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 48 2 ćw. 48h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.15548