Katalog ECTS

Seminarium dyplomowe

Pedagog: dr Katarzyna Kasia

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Celem seminarium jest pomoc w przygotowaniu teoretycznych prac licencjackich i magisterskich.

 

W semestrze zimowym zajęcia będą odbywały się zarówno w formie wspólnych warsztatów i prezentacji, jak i w formie indywidualnych konsultacji z prowadzącą. Pod koniec pierwszego semestru uczestniczki i uczestnicy zajęć będą mieli sformułowane dokładne tematy, konspekty i bibliografie swoich prac. Będą również wiedzieć, wedle jakiej metodologii badawczej przygotują swoje prace.

 

W semestrze letnim, nacisk zostanie położony na indywidualną pracę z prowadzącą – w tym czasie skupimy się na konkretnych efektach prac badawczych oraz przygotujemy prace do obrony.

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zapisy na seminarium możliwe jedynie po wcześniejszej konsultacji tematu drogą mailową.

Wymagania końcowe

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze zimowym jest ustalenie ostatecznego tematu pracy, który zostanie zatwierdzony przez Radę programową, złożenie prowadzącej seminarium konspektu pisemnej pracy dyplomowej oraz zarysu bibliografii.

 

Warunkiem zaliczenia semestru letniego jest dostarczenie gotowej, spełniającej wymogi pracy teoretycznej albo przedstawienie realistycznego planu jej zakończenia w kolejnym terminie.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie odbywa się na podstawie regularnej pracy nad swoją pracą teoretyczną, aktywnego uczestnictwa w seminarium, punktualnego wykonywania kolejnych zadań (zrobienia przeglądy literatury, przeprowadzenia badań, stworzenia planu pracy, napisania kolejnych rozdziałów, napisania całości pracy).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium teoretyczne: Estetyka i polityka

 

Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą modyfikowane w zależności od zainteresowań badawczych i tematów prac poszczególnych uczestniczek i uczestników.

 

Ogólny temat zajęć, może być rozpatrywany w zróżnicowanych kontekstach, np.:

 

·         Estetyka jako teoria wrażliwości

·         Estetyka i polityka

·         Wspólnota estetyczna jako wspólnota polityczna:

o   Pojęcie sensus communis

o   Zjawisko estetyzacji

o   Uczestnictwo/ partycypacja/ performans Polityki zmysłowości Wartości estetyczne jako wartości polityczne

·         Technologia: obraz i słowo

·         Estetyka polityki

·         Wykluczenie ze wspólnoty / konstytucja wspólnoty:

o   Piętno, zmaza, ofiara

o   Szaleństwo Wychowanie estetyczne jako narzędzie emancypacji jednostki i społeczeństwa

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura dopasowana do potrzeb studentów / studentek i specyfiki ich badań, np.:

·         Adorno, Th., Horkheimer, M., Przemysł kulturalny, w: tychże, Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994,

·         Agamben, G., Wspólnota, która nadchodzi, tłum. S. Królak, Warszawa 2008,

·         Benjamin, W., Twórca jako wytwórca, w: tegoż, Twórca jako wytwórca, tłum. J. Sikorski, Poznań 1975,

·         Berleant, A., Negatywna estetyka codzienności, w: tegoż, Wrażliwość i zmysły, tłum. S. Stankiewicz, Kraków 2011,

·         Berleant, A. Prze-myśleć estetykę, w: tegoż, Prze-myśleć estetykę, tłum. M. Korusiewicz, T. Markiewicz, Kraków 2007,

·         Bourdieu, P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Warszawa 2012,

·         Girard, R., Stereotypy prześladowań, w: tegoż, Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Łódź 1987,

·         Fischer-Lichte, E., Przedstawienie jako wydarzenie, w: tejże, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008,

·         Foucault, M., Stultifera navis, w: tegoż, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa 1987,

·         Friedlaender, S., Refleksy nazizmu. Esej o kiczu i śmierci, tłum. M. Szuster, Warszawa 2011,

·         Heidegger, M., Czas światoobrazu, w: tegoż, Drogi lasu, tłum. zbiorowe, Warszawa 1997,

·         Kant, I., Czwarte znamię sądu smaku, [mianowicie] pod względem modalności upodobania w przedmiotach, w: tegoż, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1994,

·         Marcuse, H., Wymiar estetyczny, w: tegoż, Eros i cywilizacja, tłum. H. Jankowska, A. Pawelski, Warszawa 1998,

·         Ranciere, J., Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, tłum. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Kraków 2007,

·         Rorty, R., Prywatna ironia, liberalna nadzieja, w: tegoż, Przygodność, ironia, solidarność, tłum. J. Popowski, Warszawa 2009.

·         Schiller, F., Listy XXV-XXVII w: tegoż, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka, tłum. I. Krońska, J. Prokopiuk, Warszawa 1972,

·         Welsch, W., Procesy estetyzacji – zjawiska, rozróżnienia, perspektywy, w: tegoż, Estetyka poza estetyką, tłum. K. Guczalska, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura dopasowana do potrzeb studentów / studentek i specyfiki ich badań, np.:

·         Adorno, Th., Horkheimer, M., Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994,

·         Agamben, G., Wspólnota, która nadchodzi, tłum. S. Królak, Warszawa 2008,

·         Benjamin, W., Twórca jako wytwórca, tłum. J. Sikorski, Poznań 1975,

·         Berleant, A., Wrażliwość i zmysły, tłum. S. Stankiewicz, Kraków 2011,

·         Berleant, A., Prze-myśleć estetykę, tłum. M. Korusiewicz, T. Markiewicz, Kraków 2007,

·         Bourdieu, P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Warszawa 2012,

·         Girard, R., Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Łódź 1987,

·         Fischer-Lichte, E., Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008,

·         Foucault, M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa 1987,

·         Friedlaender, S., Refleksy nazizmu. Esej o kiczu i śmierci, tłum. M. Szuster, Warszawa 2011,

·         Heidegger, M., Drogi lasu, tłum. zbiorowe, Warszawa 1997,

·         Kant, I., Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1994,

·         Marcuse, H., Eros i cywilizacja, tłum. H. Jankowska, A. Pawelski, Warszawa 1998,

·         Ranciere, J., Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, tłum. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Kraków 2007,

·         Rorty, R., Przygodność, ironia, solidarność, tłum. J. Popowski, Warszawa 2009.

·         Schiller, F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka, tłum. I. Krońska, J. Prokopiuk, Warszawa 1972,

·         Welsch, W., Estetyka poza estetyką, tłum. K. Guczalska, Kraków 2005.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- Posiada zaawansowaną wiedzę niezbędną do podejmowania zagadnień twórczych i badawczych dotyczących kultury i sztuki

- Rozumie kontekst historyczny, kulturowy i społeczny współczesnych praktyk artystycznych

- Umie samodzielnie wysnuwać wnioski na podstawie analizy lektur, obserwacji życia społecznego i praktyk artystycznych

- Posiada podstawową wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia pracy twórczej i badawczej, która pozwala na przeprowadzenie samodzielnej pracy badawczej

- rozumie społeczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności artystycznej

- samodzielne poszerzanie wiedzy na wybrany temat

- planowanie badań artystycznych i naukowych oraz ich przeprowadzenie

- samodzielne organizowanie swojej pracy intelektualnej mające na celu napisanie pracy dyplomowej

- umiejętność formułowania poglądów w formie dłuższego tekstu naukowego

- podejmuje samodzielne prace badawcze

- krytycznie podchodzi do odbieranych treści z zakresu socjologii sztuki i współczesnych praktyk artystycznych

- etycznie i odpowiedzialnie wykonuje zadania badawcze

- skutecznie i adekwatnie komunikuje przebieg swojej pracy twórczej i badawczej w formie tekstu naukowego

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 d 30 5 30h
[zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Badania Artystyczne s.3 d 30 3 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Badania Artystyczne s.5 d 30 3 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2022/23-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.19050