Katalog ECTS

Seminarium dyplomowe

Pedagog: dr Olaf Kwapis

Pole Opis
Typ przedmiotu seminarium dyplomowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Heurystyczny wybór obszaru zainteresowań badawczych, dyskusja seminaryjna, prezentacje tematów cząstkowych i ich omówienie.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończenie etapów kształcenia poprzedzających rok edukacji związany z wyborem seminarium. Zgodność potencjalnej tematyki pracy dyplomowej z zainteresowaniami badawczymi prowadzącego zajęcia.

Wymagania końcowe

Zdolność do jednoznacznego określenia tematyki pracy oraz umiejętność problematyzowania zagadnienia, będącego przedmiotem opracowania.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie semestru pierwszego: określenie tematyki, postawienie problemu badawczego oraz ustalenie tytułu pracy dyplomowej oraz przygotowanie pełnego konspektu tejże pracy.

 

Zaliczenie semestru drugiego: przedstawienie całości pracy dyplomowej.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć seminaryjnych jest przygotowanie studentek i studentów do wykonania samodzielnie zadania badawczego (określenie obszaru zainteresowań, ustalenie tematyki, postawienie problemu, dobór metodologii i narzędzi badawczych oraz prezentacja wyników), której wynikiem końcowym będzie pisemna część teoretyczna pracy dyplomowej. Celami cząstkowymi, wspierającymi cel główny jest rozwój umiejętności w zakresie interpretacji wybranych problemów sztuki i historii sztuki, osiągany w drodze dyskusji opartej o studiowanie literatury oraz wiedzę przekazywaną przez prowadzącego w formie krótkich wykładów seminaryjnych. 

 

Zajęcia w części poświęconej nabywaniu umiejętności interpretacyjnych poświęcone będą wybranym, szczegółowym zagadnieniom historii sztuki, dobieranym stosownie do zainteresowań seminarzystek i seminarzystów, z zastrzeżeniem zachowania ram co do specyfiki kierunku studiów oraz zakresu kompetencji naukowych prowadzącego zajęcia. Seminarium, a co za tym idzie przygotowywane w jego ramach teoretyczne prace pisemne, dotyczyć będą zagadnień z obszaru historii sztuki w ujęciach monograficznych, przeglądowych, jak też porównawczych i problemowych. Wśród obszarów zainteresowań pożądane będą zagadnienia dotyczące historii architektury, głównie renesansu włoskiego, a także problemy relacji sztuki i władzy, sztuki i polityki, jak też komparatystyczne ujęcia transferów idei i przejawów szeroko (w tym metaforycznie) rozumianych migracji artystycznych.

 

Tematyka szczegółowa pracy dyplomowej ustalana będzie w toku dyskusji i w zgodzie z obszarem zainteresowań każdej z seminarzystek i każdego z seminarzystów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

W. Wrzosek,  O myśleniu historycznym, Oficyna Wydawnicza Epigram Bydgoszcz 2009. 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura uzupełniająca przygotowywana będzie na bieżąco w korelacji z zainteresowaniami badawczymi seminarzystek i seminarzystów. 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Studentka/ student potrafi określić pole zainteresowań badawczych, sformułować odpowiedni dla tego pola problem, a także dokonać krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzić analizę oraz interpretację wybranego szczegółowego zagadnienia, związanego z tematyką pracy dyplomowej.

Studentka/ student zna w stopniu zaawansowanym terminologię historii sztuki, rozpoznaje, nazywa oraz wie w jakich relacjach i zależnościach pozostają poszczególne, główne procesy w historii sztuki.

Studentka/ student rozumie potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz zdaje sobie sprawę z potrzeby upowszechniana kultury w życiu społecznym.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 d 30 5 30h
[zal. z oceną]
Badania Artystyczne s.3 d 30 3 30h
[zal. z oceną]
Badania Artystyczne s.5 d 30 3 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2022/23-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.19051