Katalog ECTS

Seminarium dyplomowe

Pedagog: dr Marika Kuźmicz

Pole Opis
Typ przedmiotu seminarium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Liczba punktów ECTS: -brak-
Liczba godzin w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim -brak-
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się (zgodnie z profilem specyfiki kształcenia na wydziale) -brak-
Wymagania wstępne

ukończony II rok studiów I stopnia lub I rok studiów II stopnia lub 4 rok studiów jednolitych

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium skoncentrowane jest na sztuce współczesnej, po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów: fotografii, filmu, wideo, performansu, a także na sztuce artystek. 

Uczestniczki i uczestnicy seminarium zachęcani się do prowadzenia własnych badań, w tym w szczególności badań archiwalnych oraz do podejmowania tematów nieopracowanych, pozostających do tej pory na marginesie badań naukowych. 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Po pierwszym semestrze student zobowiązany jest do przedstawienia ogólnej koncepcji pracy, wraz z bibliografią i stanem badań - jest to podstawa do oceny po I semestrze.

Po II semestrze - ocena ukończonej pracy magisterskiej i całości pracy na seminarium. 

Wymagania końcowe

złożenie i obrona pracy licencjackiej / magisterskiej

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Lista lektur jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestniczek i uczestników seminarium.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Lista lektur jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestniczek i uczestników seminarium.

Przedmiotowe efekty uczenia się
WiedzaUmiejętnościKompetencjeSzczegółyUwagiOpis

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

- głównych pól problemowych, jak i szczegółowych zagadnień sztuki polskiej XX i XXI w. K_W03

- pojęć, kategorii, definicji, teorii, podejść badawczych historii sztuki współczesnej K_W04

 

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

- poprawnego stosowania poznanej terminologii z zakresu historii sztuki K_U01

- rozumienia i przekazywania omówionych podejść badawczych, teoretycznych, i metodologicznych K_U03

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

- podjęcia dialogu o sztuce współczesnej w duchu otwartości na różne artystyczne i teoretyczne paradygmaty K_K03

- wykazania się świadomością znaczenia kontekstu przemian społecznych i kulturowych dla sztuki polskiej XX i XXI K_K03

- student jest gotów do efektywnego kierowania własną pracą badawczą (K_K01)

Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się
WiedzaUmiejętnościKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 d 30 5 30h
[zal. z oceną]
Badania Artystyczne s.3 d 30 3 30h
[zal. z oceną]
Badania Artystyczne s.5 d 30 3 30h
[zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2022/23-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.19052