Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. zw. Andrzej Zwierzchowski

Pole Opis
Typ przedmiotu

KU

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania (formy zajęć)

- szkice malarskie
- malarstwo z natury(martwa natura)
- malarstwo (model, akt)
- korekty indywidualne
- prezentacja (przegląd prac)
- plener

Praca poza pracownią : 

- szkice otaczającej rzeczywistości.  
- własne próby malarskie wykorzystaniem motywów spoza pracowni.

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdanie egzaminu wstępnego na niestacjonarne studia I stopnia.

Wymagania końcowe

Przeglądy międzysemestralne i końcoworoczny.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+
Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta.


Umiejętność obserwacji proporcji form, zależności kolorystycznych oraz walorowych - 30%
Trafność kompozycji, użycia koloru oraz waloru w stosunku do podjętego tematu (ustawienia modela, martwej natury w pracowni) – 40%
Samodzielność w podejmowaniu decyzji podczas pracy twórczej – 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)


Malarstwo czy rysunek , to dziedziny, które przez swoją uniwersalną i stale otwartą strukturę posiadają szczególną właściwość przenikania w inne występujące w uczelni dziedziny.
Warunkiem tego oddychania jest obecność sztuki, czyli ciągle nie rozstrzygniętego ewoluowania, przedzierzgnięcia się i przepływu.
Rozbudowanie i wywoływanie możliwości twórczych w pracowni , rozumianej jako „mikrokosmos sztuki”, oparte musi być o stopniowość pokonywania trudności: technicznych, logicznych, relacji proporcji w zakresie formy, koloru, przestrzeni, z włączeniem coraz wyższej świadomości ich używania.
Na końcu chciało by się uzyskać efekt pierwszych „słów” tzw. Twórczości.
Rysunek jest w swojej istocie najbardziej dostępną pierwszej fazie edukacji, formą rejestracji rzeczywistości i sprawdzeniem studenta wobec samego siebie, daje także poprzez lapidarność formy (linia), świetną możliwość kontaktu z nauczającym i ich wzajemnego zrozumienia się .
Następnym etapem jest moment wtajemniczenia w „magię” czy grę koloru widzianego w wielu związkach takich jak: Kolor – płaszczyzna, kolor przestrzeń, kolor – materia, kolor – światło, kolor – psychika, kolor – poetyka.
To wszystko występuje w określonych proporcjach podawania z zależności od predyspozycji „pacjenta”.
Dydaktyka finalizuje się uświadomieniem nierozerwalnego związku wszystkich wymienionych zagadnień formalnych w jednym dziele sztuki, a także, co oczywiste przyswojeniem przez doświadczenie, możliwości warsztatowych. To wszystko służy świadomie kreowanej wypowiedzi artystycznej.

Omawiane zagadnienia i zadania.

1. Szkice malarskie i rysunkowe, martwej natury oraz modela.
2. Studium modela.
3. Studium postaci we wnętrzu.
4. Studium martwej natury.
5. Omawianie prac własnych spoza pracowni .
6. Anatomia człowieka .

7. Omawianie prac na tle własnych dokonań i historii sztuki.

 

Cel zajęć:

Rozwinięcie u studenta umiejętności świadomej obserwacji rzeczywistości. Bazując na jej podstawie, konstruowania własnych kompozycji malarskich .
Pracownia Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz zachowuje swoją odrębność, ma służyć zarówno wydziałowi jak i uczelni. Wpisuję się ona w ogólny „pejzaż” uczelni, w kontekście rzeczywistości zewnętrznej. Student winien najpierw odnaleźć się w strukturze pracowni, i w dalszej perspektywie, uczelni.
Malarstwo czy rysunek , to dziedziny, które przez swoją uniwersalną i stale otwartą strukturę posiadają szczególną właściwość przenikania w inne występujące w uczelni dziedziny. Dlatego też, zajęcia z rysunku i malarstwa powinny przygotować studenta do świadomego korzystania z pełnej gamy możliwości plastycznych, które są treścią zajęć pracowni malarstwa i rysunku.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Tytuł: "New Elements in Abstract Painting"

Autor: Bob Nickas

Wydawnictwo: Phaidon

 

Tytuł: "Notatki malarskie : dzienniki 1954-1966"

Autor: Jan Cybis 1980

 

Tytuł "100 Contemporary Artists"
Autor: Holzwarth Hans Werner
Wydawca: TASCHEN
Rok wydania: 2009
ISBN13 (EAN): 9783836514903
ISBN10: 3836514907

Tytuł:Rozmowy z Francisem Baconem "Brutalność faktu"
Autor: Sylvester, David

Autor: Władysław Strzemiński
Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
ISBN 978-83-63820-47-3
Rok wydania: 2016

Tytuł "Patrząc"
Autor: Józef Czapski
Pierwsze wydanie: 2016-03-21
Liczba stron: 464
Wydawnictwo: Znak

 

autor: Zbigniew Taranienko

tytuł: "Obszary abstrakcji. Dialogi o malarstwie ze Stefanem Gierowskim."

wyd: ASP 2010 ISBN: 978-83-61558-45-3

Książki są dostępne w bibliotece ASP lub są udostępniane przez pedagoga prowadzącego

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Autor: Francis Bacon

Tytuł: " Metamorfozy Obrazu"

ISBN: 978-83-7181-671-0
EAN: 9788371816710

 

Miesięczniki o sztuce

Katalogi wystaw

Albumy

 

Książki są dostępne w bibliotece ASP lub są udostępniane przez pedagoga prowadzącego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych - umiejętności realizacji prac artystycznych.
K_U03 - podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym.
K_U06 – świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła.
K_U09 - korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.
K_U10 - przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
K_U11 - w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.

K_W05 - kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności.
K_W06 - wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.
K_W07 - zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych.
K_W08 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych.

K_K01 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
K_K04 - uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.
K_K05 - wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania.
K_K06 - krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.
K_K07 - wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie, oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych.
K_K08 - komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie.
K_K09 - podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Materiały malarskie i rysunkowe (farby olejne, akrylowe, gwasz, tempera, węgiel, pastel, podobrazia, płótno, papier…).
Model (postać w akcie).
Szeroko rozumiana martwa natura.
Dokumentacja fotograficzna.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 75 5 ćw. 75h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.7843