Katalog ECTS

Rola fikcji w historii sztuki współczesnej

Pedagog: dr hab. Łukasz Ronduda

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia, wykład 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość współczesnej kultury wizualnej

 

Wymagania końcowe

Umiejętność opowiadania o sztuce współczesnej wykorzystując narzędzia do kreacji fikcji fabularnej. 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przedstawienie krótkiego eseju o współczesnym artyście lub artystce wykorzystując narzędzia fikcji literackiej 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć: zapoznanie studentów z podstawowymi umiejętnościami i pojęciami z zakresu budowy opowiadania fabularnego. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z budową bohatera, dramaturgią, strukturą fabularną etc. Jednym z celów zajęć jest wypróbowanie przez studentów innego pisania o sztuce współczesnej i artystach, z wykorzystaniem aparatury fabularnej.

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Christopher Vogler, Podróż Autora, Struktury Mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wydaw-nictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010
Maciej Karpiński, Niedoskonałe odbicie, warsztat scenarzysty filmowego, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Linda Aronson, Scenariusz na miarę XXI wieku, Warszawa 2014.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

4. K_U06
5. K_U07
6. K_U08
7. K_U17
8. K_U18
9. K_U22

1. K_W06
2. K_W07
3. K_W09

10. K_K01
11. K_K03
12. K_K04
13. K_K06

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 o 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8240