Katalog ECTS

Terminologia historii sztuki

Pedagog: dr Olaf Kwapis

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie pisemne

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:
Celem ćwiczeń jest zapoznanie uczestników z podstawową terminologią historii sztuki, najważniejszymi technikami artystycznymi i ich historią. Kształcenie będzie rozwijało umiejętność samodzielnego opisu dzieła sztuki oraz podstawy warsztatu historyka sztuki.


Treści programowe nauczania

Rysunek – wprowadzenie
Techniki rysunkowe mokre
Techniki rysunkowe suche
Grafika – wprowadzenie
Techniki graficzne wypukłe
Techniki graficzne wklęsłe
Techniki graficzne płaskie
Pigmenty
Techniki malarskie
Techniki rzeźbiarskie

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.
J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2004.
A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.
K. Zwolińska, Podręczna technologia malarstwa, Warszawa 1997.
The Grove Dictionary of Art, red. J. Turner, 34 tomy [wybrane hasła].

+ dodatkowe materiały udostępniane studentom w trakcie zajęć

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Rysunek
P. Borusowski, A. Janiszewska, W warsztacie niderlandzkiego mistrza, kat. wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2017.
K. Tessig, Techniki rysunku. Warsztat artysty, Warszawa 1982.

T. Pignanti, Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa, Warszawa 2006.

Grafika
M. Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000.
 

A. Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa 1975.

K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnych rycin, Kraków 1999.

Malarstwo
G. Bastek, Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010 (szczególnie część I Strutura obrazu).
J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990.
L. Losos, Techniki malarskie, Warszawa 1991.
J. M. Parramón, Jak powstaje kolor: barwy światła, kolor i pigmenty, barwy dopełniające, barwa cielista, kolor cienia, gamy kolorów i zasady harmonizowania kolorów, Łódź 2001.
M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 2009 (także wcześniejsze wydania).
T. Sawicki, Konserwacja malowideł ściennych, Warszawa 2010.
D. Stępień, Tempera żółtkowa jako technika w malarstwie sztalugowym, według dawnych przekazów i twórczości wybranych współczesnych artystów, Warszawa 2010.
W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.
J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

Rzeźba
M. Dygas-Konopacka, Rzeźba w kamieniu, Warszawa 2011.
T. Żuchowski, Poskromienie materii. Nowożytne zmagania rzeźbiarzy z marmurem kararyjskim, Poznań 2010.
H. Sylwestrzak, J. Kachnic, Kamienne tworzywo sztuki, Toruń 2010.

 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary
http://www.tate.org.uk/art/art-terms

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02

K_W04

K_W12

K_W16

K_K02

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8250