Katalog ECTS

Seminarium magisterskie

Pedagog: dr Katarzyna Kasia

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

przygotowanie pracy magisterskiej

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena stanu zaawansowania badań związanych z pracą magisterską

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

wspólna praca badawcza, skoncentrowana wokół zagadnień związanych z tematem pracy magisterskiej

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

literatura każdorazowo dobierana jest indywidualnie w zależności od tematu badań prowadzonych w związku z pracą magisterską

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

j.w.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

brak

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 5 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8267