Katalog ECTS

Pracownia plastyczna

Pedagog: mgr Łukasz Izert

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zaliczenie zajęć Pracowni Struktur Mentalnych w I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie przedmiotu odbywa się podczas przeglądu semestralnego.

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe wystawione na warsztatach przeprowadzanych podczas zajęć oraz ocena podsumowująca zadania semestralne wystawiona podczas przeglądu semestralnego.

Ocenie wystawionej na warsztatach podlega:

 • aktywność podczas warsztatów
 • efekt pracy warsztatowej
 • zaliczenie powarsztatowego egzaminu pisemnego

Ocenie podsumowującej zadania semestralne podlega:

 • pomysłowość i oryginalność w dobraniu medium i formy przekazu
 • jakość wdrożenia projektu
 • poziom projektowy i artystyczny opracowania formalnego

 Kryteria oceny:

 • celujący
  5,35
  Wybitny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny prac oraz realizacja dodatkowych aktywności z własnej inicjatywy.
  ≥ 99
 • bardzo dobry
  5,0
  Wybitny poziom koncepcyjny prac. Wybitny poziom projektowo-artystyczny prac. Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
  98–93
 • bardzo dobry minus
  4,65
  Wybitny poziom koncepcyjny prac. Wysoki poziom projektowo-artystyczny prac. Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
  92–87
 • dobry plus
  4,35
  Wysoki poziom koncepcyjny prac. Wysoki poziom projektowo-artystyczny prac. Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
  86–81
 • dobry
  4,0
  Wysoki poziom koncepcyjny prac. Przeciętny poziom projektowo-artystyczny prac. Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
  80–75
 • dobry minus
  3,65
  Przeciętny poziom koncepcyjny prac. Przeciętny poziom projektowo-artystyczny prac. Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
  74–69
 • dostateczny plus
  3,35
  Przeciętny poziom koncepcyjny prac. Niski poziom projektowo-artystyczny prac. Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
  68–63
 • dostateczny
  3,0
  Niski poziom koncepcyjny prac. Niski poziom projektowo-artystyczny prac. Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
  62–57
 • dostateczny minus
  2,65
  Niski poziom koncepcyjny prac. Niski poziom projektowo-artystyczny prac. Poważne błędy techniczne.
  56–51
 • niedostateczny
  2,0
  Niedostateczny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny prac.
  ≤ 50
 • nieklasyfikowany
  0
  Brak kompletu prac, brak uczestnictwa w egzaminie lub powyżej 3 nieusprawiedliwione nieobecności.
  0

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Osoby, które mają więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę niesklasyfikowany.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do realizacji indywidualnych i opartych na współpracy w zespole projektów społeczno-artystycznych. Realizacja projektów społeczno-artystycznych w ramach Pracowni Struktur Mentalnych polega na opracowaniu treści oraz dobraniu do niej odpowiedniej formy upowszechnienia z dziedziny projektowania, fotografii i filmu.

Podczas I semestru realizowane będę dwa zadania semestralne oraz odbędzie się seria warsztatów z zakresu projektowania.

Pierwszy temat semestralny to Pocztówka – pozdrowienia z lat 20-tych.

Tematy warsztatów zostaną wybrane z poniższej listy:

 • typografia
 • siatki graficzne
 • publikacje akcydensowe
 • wizualizacja danych
 • prezentacja multimedialna
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • www.kursownik.pl 
 • Artykuły na stronach internetowych podane przez prowadzącego w trakcie zajęć
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Lektury i kursy polecane przez prowadzącego w ramach indywidualnych korekt

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
 • potrafi samodzielnie i skutecznie zdobywać wiedzę i materiały oraz posługiwać się umiejętnościami badawczymi na poziomie zaawansowanym (także je rozszerzać), korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (K_U11);
 • potrafi wykorzystać różne media wizualne do modelowania, wzmocnienia i doprecyzowania swoich wypowiedzi na gruncie wiedzy z historii sztuki i innych wybranych nauk humanistycznych i społecznych (K_U17);
 • potrafi precyzyjnie uzgadniać środki plastycznego wyrazu z wymogami przekazu, oraz dobierać, kompilować i uzgadniać ze sobą różne środki plastycznego wyrazu dla zwiększenia skuteczności realizacji zadań zawodowych (K_U18);
 • potrafi zdobywać wiedzę i rozszerzać umiejętności plastyczne, odwołując się do doświadczeń współczesnej sztuki (K_U19).
 • ma zaawansowaną wiedzę z zakresu wybranych technik plastycznych (K_W 15);
 • zna zaawansowane metody dokumentacji fotograficznej i filmowej i sposoby ich wykorzystania w dialogu z tradycją artystyczną (K_W16);
 • zna różne rodzaje oprogramowania, zasady posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz zasady montażu i postprodukcji obrazu na poziomie pozwalającym ich wykorzystanie w dialogu z tradycją artystyczną (K_W17);
 • zna i rozumie na zaawansowanym poziomie zależność między środkiem plastycznego wyrazu a charakterem, celem i skutecznością przekazu – mechanizmy łączące wybrane technikalia plastyki z jej komunikatami, oraz znaczeniami z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, przypisanymi specjalizacji kultura miejsca i problematyce sztuki najnowszej (K_W18).
 • reprezentuje wrażliwość na wartości estetyczne i artystyczne, warsztatowe i przestrzenne, przy całej ich współczesnej złożoności, w tym zinternalizowane w praktyce (K_K06);
 • jest przygotowany do aktywnego, zaangażowanego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne, oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i z nie profesjonalistami (K_K09);
 • jest wnikliwym i aktywnym uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego (K_K10).
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia dostosowana do prezentacji multimedialnych, wyposażona w: ekran, projektor multimedialny o dużej rozdzielczości, komputer z możliwością podłączenia do projektora; stoły do pracy warsztatowej; stanowiska komputerowe (1 stanowisko – 1 student) z oprogramowaniem do projektowania wydawniczego, graficznego, obróbki zdjęć i montażu filmów; narzędzia introligatorskie: gilotyna z zapasowym nożem, maty do cięcia, nożyki introligatorskie, nożyczki, linijki; drukarka.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 o 45 3 45h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8280