Katalog ECTS

Ochrona własności intelektualnej

Pedagog: dr Jakub Dąbrowski

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny. Po wprowadzeniu teoretycznym i przypomnieniu podstawowych zagadnień na kolejnych zajęciach na podstawie kazusów omawiane są najważniejsze instytucje dotyczące prawa własności intelektualnej. Konsultacje.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczone studia I stopnia

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin ustny

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Na zajęciach będziemy próbować stosować wiedzę teoretyczna do rozwiązywania konkretnych kazusów.

Przykładowe tematy
1) Wstęp:
Definicja utworu
Podmiot prawa autorskiego
Osobiste i majątkowe prawa autorskie
Dozwolony użytek chronionych utworów
Przeniesienie praw autorskich i licencja
Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich
Prawnokarne konsekwencje naruszenia praw autorskich


2) Appropriation art i prawo autorskie
- próby wykorzystania estetycznych teorii Romana Ingardena w prawnej analizie problematyki podobieństwa dzieł - Roman Ingarden o budowie dzieła sztuki;
- prawna teoria dzieła zależnego A. Kopffa i jej modyfikacje (E. Traple, A. Wojciechowska)
- Krytyka pojęcia autorstwa i oryginalności z pozycji poststrukturalistycznej w teorii i sztuce

3) Kazusy:
- Piotr Uklański
- Anna Szprynger
- Rafał Jakubowicz
- Dorota Nieznalska
- Jeff Koons
- Richard Serra
- Richard Prince

- Luc Tuymans
- Meinhard von Gerkan
- street art i prawo autorskie

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

P. Łada, Sztuka a prawo autorskie, Warszawa 2014

R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Kraków 2015

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

- Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. W. Machała, R.M. Sarbiński, WKP 2019
- System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2007
- E. Nowińska, U. Promińska, Michał du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008

- R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2013

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8286