Katalog ECTS

Narzędzia diagnozy kultury lokalnej

Pedagog: dr Karolina Thel

Pole Opis
Typ przedmiotu przedmiot kierunkowy, 2. rok studiów 1. stopnia
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Brak

Wymagania końcowe

Terminowe przekazanie materiałów przygotowanych zgodnie z zaleceniami - na adres karolina.thel@asp.waw.pl oraz w wersji papierowej.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie na ocenę na podstawie dostarczenia w umówionej formie materiału
z przeprowadzonych badań oraz aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach. Wymagana jest obecność (możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz aktywne uczestnictwo
w zajęciach. Możliwe są niezapowiedziane kartkówki sprawdzające przygotowanie do zajęć. Niezaliczenie kartkówki traktowane będzie jako nieobecność.

Forma zaliczenia zależnie od wyboru Studenta:

Ocena dostateczna
Konceptualizacja projektu badawczego, desk research na temat wybranego zagadnienia, prezentacja

Ocena dobra
Konceptualizacja projektu badawczego, desk research, prezentacja, przygotowanie kwestionariusza ankiety, przygotowanie kwestionariusza wywiadu

Ocena bardzo dobra
Konceptualizacja projektu badawczego, desk research, prezentacja, przygotowanie kwestionariusza ankiety, przygotowanie kwestionariusza wywiadu, wywiad (nagranie), transkrypcja (w przesłanym formularzu excel), kodowanie

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:
Program zajęć ma na celu zapoznanie studentów z narzędziami diagnostycznymi i ewaluacyjnymi dotyczącymi kultury lokalnej.

Istotne jest nabycie przez studentów umiejętności operowania podstawowymi kategoriami z zakresu badań społecznych oraz posługiwania się i odróżniania podstawowych technik i metod badań służących diagnozie kultury lokalnej.

Treści programowe nauczania:

1. Wybór przedmiotu badań i definiowanie problemu badawczego.
2. Przegląd metod i technik badawczych możliwych do wykorzystania w diagnozie kultury lokalnej.
3. Metody ilościowe i jakościowe. Kategoryzacja technik badawczych.
4. Adekwatność metody badawczej do problemu badania.
5. Etapy procesu badawczego.
6. Przygotowanie narzędzi badawczych.
7. Konceptualizacja badań własnych.
8. Sposoby analizy danych.
9. Prezentacja wyników i wniosków.
9. Etyka badacza.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

M. Krajewski, A. Skórzyńska (red.),Diagnoza w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017
Fatyga B., hasło: Praktyki kulturalne, Słownik Obserwatorium Żywej Kultury, http://ozkultura.pl/wpisy/115 [12.03.16].
Krajewski M., Schmidt F., Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia dla edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Raport z pierwszego etapu badań, Kraków 2013,
http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2013/11/05/raport-badawczy-animacjaedukacja/ [10.03.2016].
Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki (red. naukowa), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Krajewski M., Schmidt F., Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia dla edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Raport z drugiego etapu badań, Kraków 2014,
http://e-sklep.mik.krakow.pl/ebooks/animacja-edukacja_analiza-wywiadow-telefonicznych.pdf [10.03.2016].
Krajewski M., Schmidt F., Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia dla edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Raport z trzeciego etapu badań, Kraków 2014,
http://e-sklep.mik.krakow.pl/ebooks/animacja-edukacja_terenowe-casestudies.pdf [10.03.2016].
Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki (red. naukowa), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2011
Rafał Drozdowski, Maciej Frąckowiak, Marek Krajewski, Łukasz Rogowski, Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2012

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student powinien być zdolny samodzielnie dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk dotyczących kultury lokalnej z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych
Student powinien być zdolny do rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących kultury lokalnej
Student powinien być zdolny do elementarnej analizy i oceny badań zastanych, a także projektowania i realizacja prostych badań własnych, w tym formułowania wnioski i prezentowania wyników (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywania kierunków dalszych badań

Student powinien osiągnąć uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań dotyczących kultury lokalnej 
Student powinien osiągnąć elementarną wiedzę w zakresie projektowania i prowadzenia badań dotyczących kultury lokalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych

Student powinien być zdolny do refleksji na temat wagi profesjonalizmu i etyki w prowadzeniu badań
Student powinien być zdolny do rzetelnego przygotowywania się do projektowania i realizacji pracy badawczej

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8293