Katalog ECTS

Pracownia Struktur Mentalnych III

Pedagog: mgr Jakub Mazurkiewicz

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

burze mózgów, wykłady, prezentacje, korekty

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie zajęć II roku studiów I stopnia Pracowni Plastycznej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną.

Wymagania końcowe

Przedstawienie efektów pracy nad zadaniem semestralnym, prezentacja i uzasadnienie projektu.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

celujący
5,35
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny i techniczny pracy.
Realizacja dodatkowych aktywności z własnej inicjatywy.
≥ 99


bardzo dobry
5,0
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
98–93


bardzo dobry minus
4,65
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
92–87

 

dobry plus
4,35
Wysoki poziom koncepcyjny pracy.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
86–81


dobry
4,0
Wysoki poziom koncepcyjny pracy.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
80–75


dobry minus
3,65
Przeciętny poziom koncepcyjny pracy.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
74–69

 

dostateczny plus
3,35

Przeciętny poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
68–63


dostateczny
3,0
Niski poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
62–57


dostateczny minus
2,65
Niski poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Poważne błędy techniczne.
56–51


niedostateczny
2,0
Niedostateczny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny pracy.
≤ 50


nieklasyfikowany
0
Brak kompletu prac, brak uczestnictwa w egzaminie lub powyżej 3 nieusprawiedliwione nieobecności.
0

 

Ocena przeprowadzona jest podczas przeglądu semestralnego. Ocenie podlega odpowiednio:

70% – realizacja zadania semestralnego
– pomysłowość i oryginalność rozwiązania problemu,
– jakość i staranność wykonania projektu.
30% – aktywność
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Osoby, które mają więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę niesklasyfikowany.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest opracowanie przez studentów/studentki projektu artystycznego na zadany temat „Woda”. Projekt powinien być przygotowany indywidualnie i przyjąć formę (do wyboru):

  1. zina o objętości 16 stron i formatu A5,
  2. serii czterech plakatów,
  3. prezentacji multimedialnej o liczbie slajdów w ilości od 20 do 30,
  4. przedmiotu o funkcji infografiki,
  5. filmu o długości 4 minuty.
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

strony internetowe podane przez prowadzącego w toku zajęć

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, Victor Papanek, 2012

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia nadająca się do przeprowadzenia warsztatów oraz wykładu. Wyposażona w: komputer połączony z projektorem, krzesła w ilości odpowiadającej liczbie studentów i studentek, stół do prac warsztatowych. Studenci powinni mieć do dyspozycji stanowiska komputerowe z oprogramowaniem z pakietu Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 o 30 3 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8303