Katalog ECTS

Historia sztuki nowoczesnej w Polsce 1890–2010

Pedagog: dr Jakub Banasiak

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zaliczony I rok studiów oraz znajomość podstawowych faktów na temat zachodnioeuropejskiej sztuki XX wieku

Wymagania końcowe

zaliczony egzamin

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

egzamin

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat sztuki polskiej od końca XIX do początków XXI wieku. Zastanowimy się również nad towarzyszącymi jej procesami kulturowymi, społecznymi i historycznymi. Opisowi, analizie i interpretacji podlegać będą zarówno indywidualne dzieła i prace artystyczne, jak również teksty, instytucjonalne strategie i taktyki, a w końcu dyskursy, zmienna dynamika i stawki pola kulturowego. Ponadto zadaniem zajęć jest dostarczenie niezbędnych kategorii i narzędzi pojęciowych do interpretacji i opisu dzieł; umiejętność ich umiejscowienia w kontekście poza-artystycznym (politycznym, ekonomicznym, kulturowym itp.); zbudowanie podstawy do studiowania szczegółowych zagadnień z zakresu sztuki polskiej XX i XXI wieku.

 

TREŚCI PROGRAMOWE

Wprowadzenie
Lata 80. (I): Solidarność, sztuka przykościelna, bojkot, “normalizacja”. 1980-1986.
Lata 80. (II): Druga odwilż, transformacja, sztuka młodych, poza obiegiem (Neue Bieriemiennosc, Luxus, Koło Klipsa, Łódź Kaliska / Kultura Zrzuty, Tot-Art, Pomarańczowa Alternatywa). 1987-1993.
Obszar Wspólny Obszar Własny – tradycja pedagogiczna Oskara Hansena i Jerzego Jarnuszkiewicza w pracowni Grzegorza Kowalskiego; metoda dydaktyczna Kowalskiego; Roman Stańczak, Jacek Adamas, Jacek Markiewicz
Katarzyna Kozyra: wykład monograficzny
Artur Żmijewski: wykład monograficzny
Paweł Althamer: wykład monograficzny
Piotr Uklański: wykład monograficzny
Zbigniew Libera: wykład monograficzny
Betonowe dziedzictwo: Monika Sosnowska
Historia, pomnik, pamięć: Joanna Rajkowska
Ku krytyce transformacji: Grzegorz Klaman, Rafał Jakubowicz i in.
Grupa Ładnie, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski, Wilhelm Sasnal: wykład monograficzny (I)
Grupa Ładnie, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski, Wilhelm Sasnal: wykład monograficzny (II)
Powtórzenie

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Dąbrowski J., Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku, tom I i II, Warszawa 2014

Drągowska M., Kuryłek D. Tatar E.M., Krótka historia Grupy Ładnie, Kraków 2009
K. Redzisz, K. Sienkiewicz, Świadomość Neue Bieriemiennost, Warszawa 2013
Kowalczyk I., Ciało i władza. Sztuka krytyczna w Polsce w latach 90., Poznań 2002
Kowalczyk I., Podróż do przeszłości: interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Warszawa 2011  
Markowska A., Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012
Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, opr. zbior., wydanie 2 uzupełnione, Warszawa 2008
Piotrowski P., Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010
Sienkiewicz K., Zmiana medium. Pracownia Kowalskiego, Jelenia Góra 2011
Żmijewski. Przewodnik Krytyki Politycznej, opr. zbior., Warszawa 2012 (wybrane fragmenty: tekst Stosowane Sztuki Społeczne)

M. Kościelniak, Egoiści, Warszawa 2018

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1969-1989. Momenty zwrotne w polityce i sztuce, red. Bishop C., Dziewańska M.

Co słychać?, kat. wyst., red. M. Sitkowska, Warszawa 1990

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

P6S_UK przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

 

 

1. P6_WG Podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin historycznych, reprezentatywne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi dziełami

- style w sztuce i związane z nimi tradycje twórcze i odtwórcze

2. P7S_WG kontekst historyczny i kulturowy poszczególnych dyscyplin artystycznych i ich związków z innymi obszarami współczesnego życia

- wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

- wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów

P6S_KR samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

- podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i etosem zawodu


Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:

skuteczne zaciemnienie sali wykładowej umożliwiające projekcję materiału wizualnego

miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom – sporządzanie notatek i rysowanie w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej – korzystanie z notatek i książek

nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem

ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów)

rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości

komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych

dostęp do Internetu podczas zajęć

flamastry i tablica;

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 o 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8320