Katalog ECTS

Elementy budowy obrazu

Pedagog: dr hab. Jan Mioduszewski

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1.Wykłady problemowe

2. Pokazy slajdów z komentarzem dotyczącym wiedzy o kompozycji

3.Ćwiczenia

4. Ćwiczenia warsztatowe/ opanowanie różnych technologii plastycznych

5. Dialog i dyskusja dydaktyczna (w trakcie realizacji ćwiczeń oraz w czasie podsumowania dokonań całej grupy studenckiej na koniec semestru).

6. Projekty zespołowe (realizacja i montaż wystawy końcowej w Pracowni 

oraz realizacja wystaw wybranych, wyróżniających się studentów na ASP i poza ASP w galeriach, w trakcie plenerów i sympozjów)

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zaliczony 2 letni (4 semestry) kurs w ramach przedmiotu Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych

Wymagania końcowe

1. Złożenie prac plastycznych w odpowiedzi na ćwiczenia zawarte w programie do przeglądu semestralnego.

2. Komisyjna prezentacja twórczości w ramach końcoworocznej wystawy na Wydziale Malarstwa.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Forma zaliczenia: Egzamin z oceną

 

Zaliczenie na podstawie złożonych prac plastycznych

będących odpowiedzią na ćwiczenia stawiane w semestrze

 

Obowiązkowe uczestnictwo w przeglądach w czasie trwania semestru

 

Kryteria oceny:

 .       Ocena trafności i indywidualności odpowiedzi na stawiany problem                            

·         Ocena trudności i komplikacji podjętej realizacji                                                     

·         Ocena urody, jakości wykonania i wyrazu                                                              

·         Ocena  regularności uczestnictwa w wykładach i zajęciach                                       

    

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

a)      Znak i jego znaczenie. Problem zmiany znaczenia znaku wizualnego w zależności od kontekstu-wykład

1.      Pojęcie znaku.

2.      Pojęcia pokrewne: symbol, alegoria, atrybut, personifikacja.

3.      Język znaków: znaki drogowe, język flagowy, język migowy, alfabet, systemy informacyjne.

4.      Znaki kulturowe.

5.      Komunikacja za pomocą znaku – komunikacja intelektualna.

6.      Semiotyka, nauka zajmująca się badaniem znaków.

7.      Artysta i jego możliwości manipulacji znaczeniem znaku w celu uzyskania nowych treści.

8.      Wpływ kontekstu wizualnego na znaczenie znaku.

 

b)      Znak i jego znaczenie. Problem zmiany znaczenia znaku wizualnego w zależności od kontekstu-ćwiczenie

1.      Zastosowanie w praktyce wiedzy wprowadzonej w wykładzie ( cykl prac na płaszczyźnie lub prac przestrzennych).

 

c)       Nastrój, zmiana nastroju – wykład:

2.      Komunikacja z widzem poprzez wspólnotę emocji, przekazanie nastroju.

3.      Autoanaliza nastrojów artysty, badanie własnych stanów psychicznych.

4.      Elementy formy jako nośniki nastroju: zestroje barwne, materiał, faktura.

5.      Kreowanie nastroju w sztukach plastycznych.

6.      Romantyzm i nastrojowość pejzażu.

 

d)       Nastrój, zmiana nastroju – ćwiczenie:

            1. Zastosowanie w praktyce wiedzy wprowadzonej w wykładzie ( cykl prac na płaszczyźnie lub prac przestrzennych).

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia z wyposażeniem technicznym do prac malarskich i rysunkowych w małym formacie, modelatorskich, instalacji, prostych prac stolarskich i montażowychnoraz przekazywania wiedzy teoretycznej (wyposażona w rzutnik multimedialny).

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.5 o 30 3 ćw. 30h
ćw. [ZIE]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8980