Katalog ECTS

Podstawy fotografii

Pedagog: dr Izabela Maciusowicz
Asystent/ci: mgr Izabella Niemira

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Prelekcje, omawianie zadań, ćwiczenia w ciemni fotograficznej, konsultacje, korekty i przeglądy prac fotograficznych, projekcje filmów o fotografii i fotografach.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Wymagania końcowe

Zaliczenie wszystkich zadanych do realizacji zadań. Zaliczony komisyjny przegląd prac po II semestrze I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Systematyczność w pracy i terminowe zaliczania realizowanych zagadnień i tematów.

Aktywne uczestniczenie w zajęciach, korektach i przeglądach.

Samodzielność i kreatywność w twórczej pracy.

Ocena umiejętności posługiwania się medium fotografii analogowej i cyfrowej – od koncepcji rozwiązania tematu, poprzez odpowiednie użycie narzędzi oraz zdobytej wiedzy i umiejętności, do prezentacji rezultatu.

Umiejętność wykorzystania zdobytych doświadczeń w ramach nauki innych przedmiotów, przewidzianych programem studiów dla I roku do realizacji tematów i zagadnień związanych z fotografią.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów podstaw samodzielnego posługiwania się technologią związaną z fotografią analogową oraz cyfrową w zapisie obrazu, a także ukazanie możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w dalszej pracy twórczej. Rozwijają zmysł obserwacji fotografowanej sceny i sprawność jej zapisu z wykorzystaniem naturalnego lub wykreowanego światła. Podczas zajęć studenci uczą się poprawnego wykonania odbitki pod tradycyjnym powiększalnikiem, a także odpowiedniego przygotowania pliku cyfrowego do wydruku. Ważnym elementem zajęć jest również nabycie umiejętności prezentacji wykonanych fotografii w różnorodny sposób, a także stworzenia własnego portfolio. Celem zajęć jest także zwrócenie uwagi na oryginalne i indywidualne podejście do medium fotografii, co pomoże studentowi w budowie własnego charakterystycznego stylu oraz w ukierunkowaniu dalszego rozwoju artystycznego.

Zagadnienia:

Kompozycja i rodzaje planów w fotografii.

Kreatywne wykorzystanie parametrów ekspozycyjnych w fotografii.

Zdjęcie pojedyncze a cykl zdjęć.

Fotografia czarno-biała i kolor w fotografii.

Obraz analogowy a cyfrowy; różnice.

Budowa sekwencji fotografii.

Prezentacja prac fotograficznych.

Opis pracy, dotyczącej tematu „24 godziny”, mający na celu wyrażenie w tekście przez studenta swojej oryginalnej koncepcji, inspiracji i metod realizacji.

Fotografia bez użycia kamery.

Zasady pracy w ciemni fotograficznej.

Zasady przygotowania pliku cyfrowego do druku.

Wyposażenie ciemni fotograficznej (budowa powiększalnika, obiektywy, filtry).

Podstawy procesów fotochemicznych: negatywowy i pozytywowy; przygotowanie chemii.

Retusz i plamkowanie.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Barr George, Perfekcja w fotografii. Od inspiracji do obrazu, przeł. Tomasz Misiorek, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.

2. Cyprian Tadeusz, Fotografia. Technika i technologia, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966.

3. Davis Harold, Portrety. Kreatywna fotografia (ebook), przeł. Piotr Cieślak, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

4. https://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=%25Fomapan+100%25&Developer=%25ID-11%25&mdc=Search&TempUnits=C&TimeUnits=D

5. Fototechnika, praca zbiorowa, red. Gerhard Teicher, przeł. Anna Jankowska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.

6. Kotecki Andrzej, Fotografia czarno-biała. Poradnik zawodowy, wydawnictwo „Libra”, Warszawa 1981.

7. Kotecki Andrzej, Kotecka Joanna, Pracownia fotograficzna, tom I-III, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

8. Pękalski Leszek Jerzy, Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką (ebook), Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.

9. Płażewski Ignacy, Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii, PIW, Warszawa 1988.

10. Urbański Robert, Czarno-biała ciemnia fotograficzna,
a) http://foto.com.pl/vademecum-fotografii/150-ciemnia-fotograficzna-cz-1
b) http://foto.com.pl/vademecum-fotografii/2063-czarno-biala-ciemnia-fotograficzna-cz-ii
c) http://foto.com.pl/vademecum-fotografii/2075-czarno-biaa-ciemnia-fotograficzna-cz-iii

11. Wójcik Paweł, Obróbka czarno-białych materiałów fotograficznych, Studencka Oficyna Wydawnicza Almapress, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie fotografii, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

K_U03 W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.

K_U04 Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

K_U07 Jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania dla mediów.

K_U11 W sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.

K_U14 Organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą.

K_W01 Podstawy teorii, techniki i technologii fotografii.

K_W03 Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych.

K_W05 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki fotografii.

K_K04 Definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej.

K_K05 Umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych.

K_K06 Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy.

K_K08 Teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych.

K_K10 Przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej.

K_K11 Realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu fotografii.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

W pełni wyposażona ciemnia fotograficzna z procesem czarno-białym.

Wyposażone studio fotograficzne.

Sala z komputerem i monitorem do przeglądów i korekt prac.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2.5 3 ćw. 2.5h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9017