Katalog ECTS

Historia fotografii

Pedagog: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie teoretyczne - obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład (monograficzny, konwersacyjny) - zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści, prelekcji o charakterze autorskim, prezentacji multimedialnej obejmującej systematyczny kurs danego przedmiotu.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Wymagania końcowe

Pozytywne zaliczenia I i III semestru oraz zdane egzaminy pisemne z przedmiotu po I roku i po II roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena aktywności na zajęciach – udział w zajęciach, udział w dyskusji.
2. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania, dotyczących specjalizacji.
3. Ocena umiejętności formułowania zagadnień w postaci eseju.
4. Ocena wiedzy – egzamin pisemny.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wypracowywanie narzędzi pojęciowych służących do budowania interdyscyplinarnego dyskursu poprzez:
ukazanie wpływu wynalazku fotografii na rozwój kultury i sztuki,
zapoznanie z najważniejszymi zjawiskami historii fotografii XIX, XX i XXI wieku na tle historii sztuki oraz rozwoju nauki i techniki,
ukazanie roli, jaką odegrali w historii kultury wynalazcy i twórcy fotografii,
ukazanie fotografii jako dyscypliny wiedzy, narzędzia poznania, języka obrazu i sztuki,
ukazanie społecznych funkcji fotografii,
ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy fotografią a sztuką współczesną,
opisanie i pokazanie inspiracji prowadzących do współczesnych realizacji z udziałem fotografii,
pokazanie relacji pomiędzy fotografią a współczesnymi mediami wizualnymi,
pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej we współczesnych praktykach artystycznych.
wykształcenie umiejętności analizy i krytyki zjawisk i dzieł fotograficznych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, wydawnictwo „KR”, Warszawa 1996.
Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, przeł. Magdalena Buchta, Piotr Nowakowski, Piotr Paliwoda, wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.
Czartoryska Urszula, Przygody plastyczne fotografii, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1965 (lub wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002).
Lechowicz Lech, Historia fotografii cz. I (1839-1939), Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2012.
Mazur Adam, Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2009 – Fundacja Sztuk Wizualnych, Kraków 2009.
Michałowska Marianna, Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii, wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004.
Rosenblum Naomi, Historia fotografii światowej, przeł. Inez Baturo, Baturo-Grafis Projekt, Bielsko-Biała 2005.
Rouillé André, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. Oskar Hedemann, Universitas, Kraków 2007.
Sikora Sławomir, Fotografia między dokumentem a symbolem, Świat Literacki – Instytut Sztuki PAN, Izabelin-Warszawa 2004.
Sontag Susan, O fotografii, przeł. Sławomir Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986 (lub wydania późniejsze).
Soulages François, Estetyka fotografii. Strata i zysk, przeł. Beata Mytych-Forajter, Wacław Forajter, wydawnictwo Universitas, Kraków 2007.
Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia, wybór, wprowadzenie i red. nauk. Piotr Zawojski, przeł. Justyna Kucharska, Katarzyna Stanisz, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Busza Jerzy, Wobec fotografii, COMUK, Warszawa 1983.
Busza Jerzy, Wobec fotografów, COMUK, Warszawa 1990.
Busza Jerzy, Wobec odbiorców fotografii, COMUK, Warszawa 1990.
Flusser Vilém, Ku filozofii fotografii, przeł. Jacek Maniecki, wstęp i red. nauk. Piotr Zawojski, Akademia Sztuk Pięknych, Katowice 2004.Manovich Lev, Język nowych mediów, przeł. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Olechnicki Krzysztof, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Sekula Allan, Społeczne użycia fotografii, antologia tekstów pod red. Karoliny Lewandowskiej, przeł. Krzysztof Pijarski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego –Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010.
Sobota Adam, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
Katalogi aktualnych wystaw i prezentacji fotografii.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:
Samodzielnie przeprowadza analizę i krytykę zjawisk i dzieł fotograficznych.
Definiuje podstawowe kategorie fotografii.
Opisuje funkcje współczesnego dokumentu, fotografii inscenizowanej oraz fotografii wpisującej się w ideę sztuki.
Świadomie wykorzystuje teoretyczną wiedzę dotyczącą fotografii do budowania własnej strategii artystycznej.
Odszukuje podstawowe źródła informacji dotyczących współczesnych realizacji fotograficznych i prac z udziałem fotografii.
Opisuje rolę, jaką pełni fotografia w sztuce i kulturze współczesnej.

Absolwent zna i rozumie:
Zna rolę, jaką odegrali w historii kultury wynalazcy i twórcy fotografii.
Rozróżnia i porządkuje najważniejsze zjawiska z historii fotografii XIX, XX i XXI wieku na tle historii sztuki oraz rozwoju nauki i techniki.
Rozpoznaje główne tendencje współczesnej fotografii.
Potrafi przywołać przykłady dotyczące relacji: fotografia – sztuka współczesna.
Wie, jaki wpływ wywarł wynalazek fotografii na sztuki plastyczne.
Zna relacje pomiędzy fotografią a estetyką intermedialności.
Posiada wiedzę na temat przemian estetyki fotografii związanych z cyfryzacją tego medium.

Absolwent:
Rozpoznaje własną twórczość w kontekście tego, co zostało już zrealizowane w tym medium.
Umiejętnie stosuje cytaty i szuka inspiracji w całym dorobku polskiej i światowej fotografii.
Ciągle obserwuje to, co dzieje się na bieżąco w fotografii wchodzącej w obszar kultury i sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Zaciemniana sala, komputer, projektor.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2 2 w. 2h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9018