Katalog ECTS

Słownik sztuki wspólczesnej

Pedagog: mgr Adam Trwoga

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy Kształcenie teoretyczne
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

1. Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP.
2. Znajomość podstawowych zagadnień z historii sztuki epok dawnych.

Wymagania końcowe

1. Zdany egzamin końcowy z przedmiotu po I roku studiów.
2. Zdany egzamin komisyjny zaliczający I rok studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Esej zaliczeniowy – 30%
2. Egzamin końcowy – 70%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sproblematyzowaną wiedzą na temat obszaru sztuki XX i XXI wieku, poszerzoną o zagadnienia powiązane z szeroko rozumianą kulturą wizualną. Podczas wykładu przedstawione zostaną zmiany statusu, funkcji i roli artysty oraz dzieła sztuki w świecie współczesnym. Celem zajęć jest także dyskusja nad związkami między słowem a obrazem na przykładzie wybranych fenomenów artystycznych od rozmaitych form współczesnego malarstwa do sztuki partycypacyjnej. Ponadto studenci poznają sposoby i rodzaje analizy dzieła sztuki.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki, Poznań 2009.
2. Marcin Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002.
3. Art in Theory 1900–1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. Charles Harrison and Paul Wood, Oxford 1992.
4. Art of the 20th Century, ed. Charles Harrison & Paul Wood, New Haven, London 2004.
5. Magdalena Ujma, Sztuki wizualne, Warszawa 2011.
6. Słownik sztuki XX wieku, red. Gérard Durozoi, Warszawa 1998.
7. Silvia Ferrari, Sztuka XX wieku, Warszawa 2002.
8. Jolanta Chrzanowska-Pieńkos, Andrzej Pieńkos, Leksykon sztuki polskiej XX wieku, Poznań 1996.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

9. Grzegorz Dziamski, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002.
10. Grzegorz Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań 2009.
11. Cyntia Freeland, Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Poznań 2004.
12. Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wyb. i oprac. Elżbieta Grabska, Hanna Morawska, Warszawa 1977.
13. Mieczysław Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966.
14. David Hockney, Martin Gayford, Historia obrazów. Od ściany jaskini do ekranu komputera, Poznań 2016.
15. Serge Guilbaut, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, Warszawa 1992.
16. Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.
17. Piotr Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010.
18. Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007.
19. Filip Lipiński, Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, Toruń 2013.
20. Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje, Toruń 2013.
21. Luiza Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.
22. Bart Beaty, Komiks kontra sztuka, Warszawa 2013.
23. Deyan Sudjic, Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą, Kraków 2013.
24. Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art, London 2014.
25. Łukasz Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006.
26. Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.
27. Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
28. Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. Piotr Zawojski, Katowice 2015.
29. Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa 2012.
30. Piotr Zawojski, Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji, Katowice 2016.
31. Andrzej Pitrus, Zanurzony. O sztuce Billa Violi, Kraków 2015.
32. Marcin Giżycki, Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku, Gdańsk 2001.
33. Marcin Giżycki, Kino – Media – Sztuka – Twórcy. Szkice, Warszawa 2016.
34. Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
35. Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, red. Andrzej Pitrus, Kraków 2012.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03. w sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.

K_U09. dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.

K_U12. wykazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury.

Student zna i rozumie:

K_W08. podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki oraz teorii kultury.

K_W09. elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego.

K_W10. rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania. 

Absolwent jest gotów do:

K_K03. świadomego posługiwania się fachową terminologią z zakresu dziejów sztuki i kultury.

K_K08. teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych.

K_K09. swobodnego wypowiadania się (w formie ustnej i pisemnej) na różnorodne tematy mające związek z historią sztuki i teorią kultury.

K_K10. przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer umożliwiający odtwarzanie prezentacji ppt i płyt DVD oraz z dostępem do Internetu; rzutnik multimedialny; głośniki.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2 2 w. 2h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9019