Katalog ECTS

kompozycja brył i płaszczyzn

Pedagog: dr Łukasz Kosela

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy. Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • Rozmowa wprowadzająca do metody kształcenia,
 • Wykład wprowadzający do historii przedmiotu,
 • Ćwiczenia warsztatowe z obsługi oświetlenia oraz narzędzi rejestrujących,
 • e-learning. Ćwiczenia oparte o autorskie filmy instruktażowe publikowane w Internecie,
 • Ćwiczenia z współdziałania w zespole,
 • Korekty zbiorowe oraz indywidualne,
 • Dyskusja dydaktyczna,
 • Przeglądy prac
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Wymagania końcowe
 • Wykonane zadania,
 • Pokaz i dyskusja ze studentami,
 • Uczestnictwo w zbiorowych korektach,
 • Zaliczony komisyjny przegląd prac i zdany egzamin po I i II semestrze I roku studiów I stopnia
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 • Systematyczność w pracy,
 • Uczestniczenie w zajęciach,
 • Samodzielność myślenia przejawiająca się w rozumieniu problemów,
 • Aktywne uczestnictwo w dyskusji,
 • Niekonsultowana praca nie jest brana pod uwagę podczas zaliczenia
 • Student otrzymuje ocenę podczas komisyjnego zaliczenia pierwszego roku studiów wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcie mają na celu nauczenie podstaw kompozycji czasoprzestrzennej, procesu przekształceń, operowania językiem form wizualnych. Studenci poznają krok po kroku zależności kompozycyjne form w czasoprzestrzeni. Wszystkie zadania wykonywane są realnie. Narzędziem rejestracji są: aparat fotograficzny i kamera wideo. Narzędziem syntezy są: montaż i elektroniczne przekształcenia obrazu. Tematy zadań wprowadzają studentów w problematykę kompozycji czasoprzestrzennej o rosnącym stopniu trudności. Program jest rozłożony na 2 semestry, przy 4 zadaniach w każdym semestrze. Zadanie finalne wykonywane w ciągu tygodnia w plenerze jest sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności. Ponieważ wszyscy studenci wykonują zadanie na ten sam temat, mogą obserwować różnice w podejściu do tematu i uczyć się na pracach kolegów.

Zagadnienia programowe.

 • Kompozycja asymetryczna. Wykonać kompozycję w aspekcie podstawowych podziałów płaszczyzny (kadru). Kompozycja kadru. Papier A4.
 • Proces i współdziałanie. Następstwa. Pojedynczym działaniem plastycznym zakomponować kadr w stosunku do aktywności poprzedników. Rejestracja wideo całego procesu.
  Sekwencja. Kompozycja następstw w czasie. Wykonywać i obserwować przekształcenia na płaszczyźnie. Za pomocą aparatu fotograficznego rejestrować przekształcenia na płaszczyźnie. Papier, tusz, farby.
 • Kompozycja czasoprzestrzenna poznawana w ruchu obrotowym [360 stopni]. Obiekt w ruchu, kamera rejestrująca nieruchoma. Wykonać kompozycję poznawalną w ruchu obrotowym. Obserwować zmiany podczas transmisji w aspekcie kadru. Wykonać rejestrację fotograficzną wybranych profili oraz rejestrację wideo.
 • Kompozycja sześciu elewacji sześcianu. Podstawy kompozycji czasoprzestrzennej. Polichromia na drewnianej kostce 10 x 10 x 10 cm.
 • Czas jako wyodrębniony problem kompozycyjny. Należy zaprezentować swój sześcian przed kamerą, w dowolnym rytmie i w dowolny sposób. Należy przygotować dwie wersje prezentacji: 20 i 40 sekundową. Nie przewidujemy montażu. Prezentację rejestrujemy przy pomocy nieruchomej kamery wideo jako jedno ujęcie.
 • Kompozycja wieloelementowa. Detal i całość. Kombinatoryka elementów. Wykonać kompozycję na płaszczyźnie przy pomocy 12 modułów – swojego sześcianu oraz 11 sześcianów koleżanek / kolegów.
 • Problem skali. Problem skali ujmujemy jako relację pojedynczego elementu do całości. Do uprzednio wykonanej własnoręcznie, abstrakcyjnej kompozycji przestrzennej o nieokreślonej skali należy dodać element, który uczytelni jej skalę. Rejestracja fotograficzna w aspekcie światła dziennego i nocnego.
 • Światło i kolor oraz inne elementy wniesione jako czynniki przekształceń konkretnej przestrzeni. Przestrzeń jest ta sama dla wszystkich studentów (np. dziedziniec Wydziału Sztuki Mediów na ul. Spokojnej). Wybrać porę dnia lub nocy w zależności od przyjętej koncepcji. Wnieść w miarę potrzeby podyktowanej koncepcją proste elementy, np. płaszczyzny, bryły, elementy skalujące lub podkreślające piony lub poziomy w architekturze, elementy określające odległości itp. Istotne jest również świadome użycie środków fotograficznych, takich jak: wysokość kamery – horyzontu, ekspresja ogniskowej, głębia ostrości.
   
   
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • W kręgu Formy Otwartej – Oskar Hansen, oprac. Jolanta Gola i in., katalog wystawy Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1986.
 • Zobaczyć świat – Oskar Hansen, oprac. Jolanta Gola i in., katalog wystawy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Filip Springer, Wydawnictwo Karakter

Lektury dostępne w Bibliotece Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • Kowalnia 1985-2015, praca zbiorowa, red. nauk. Grzegorz Kowalski, przeł. Anita Szczurowska, Łukasz Kansy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2015.
 • Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza / Scope of sculpture. Jerzy Jarnuszkiewicz’s studio of sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw, red. nauk. Agnieszka Szewczyk, przeł. Maria Witkowska, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017.
 • Rzeźbiarze fotografują, red. Grzegorz Kowalski, Maryla Sitkowska, katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Po 30 latach. Spojrzenie na pracownię Oskara Hansena / 30 years later. A look at Oskar Hansen’s studio, red. Jola Gola, Grzegorz Kowalski, przeł. Piotr Szymor, Maria Witkowska, katalog wystawy Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2013.
 • W kręgu Pracowni Jarnuszkiewicza. W 35-lecie pracy pedagogicznej profesora Jerzego Jarnuszkiewicza, red. Jadwiga Jarnuszkiewicz, Wiesława Wierzchowska, katalog wystawy Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1985.

Lektury dostępne w Bibliotece Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
 • w sposób świadomy buduje umiejętności warsztatowe,
 • samodzielnie dobiera środki wyrazu w podstawowym zakresie,
 • posiada podstawowe umiejętności wypowiedzi werbalnej i artystycznej,
 • posiada umiejętności pracy zespołowej.
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji na płaszczyźnie oraz kompozycji przestrzennej,
 • dysponuje elementarną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć plastycznych: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna,
 • rozumie kontekst sztuk plastycznych i ma wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym,
 • przyswaja wiedzę w zakresie posługiwania się narzędziami,
 • rozpoznaje i definiuje relacje zachodzące w kompozycji brył i płaszczyzn.
 • wykazuje umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • komunikuje się z odbiorcą środkami wizualnymi,
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat prac innych studentów oraz własnej pracy,
 • umie gromadzić, analizować i wykorzystywać w świadomy sposób informacje i techniki do wykonania zadań w zakresie przedmiotu.
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Aparaty dydaktyczne pomocne przy wykonywaniu zadań, takie jak:

 • Podświetlany stół,
 • Kawalety obrotowe,
 • Kamera wideo,
 • Aparat fotograficzny,
 • Oświetlenie studyjne,
 • Dodatkowe wyposażenie studia (statywy, blendy, dyfuzory),
 • Komputer z oprogramowaniem Adobe CC,
 • Monitory podglądowe, telewizory, projektor
 
 
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2.5 3 ćw. 2.5h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9020