Katalog ECTS

Podstawy kompozycji

Pedagog: mgr Szymon Wałaszewski

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

         ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

  Ćwiczenia w pierwszym semestrze odbywają się w pracowni . System wspólnej pracy i bezpośrednich korekt intensyfikuje działania i pozwala poznać umiejętności studentów i ich samych. Głównym celem jest nauka podstaw kompozycji na płaszczyźnie przy użyciu bardzo zróżnicowanych technik walorowych jak i rozwijanie umiejętności kreacyjnych studenta. Biorąc pod uwagę niejednolite przygotowanie plastyczne studentów I roku, semestr zimowy przeznaczony jest na usystematyzowanie i uzupełnienie podstawowej wiedzy koniecznej do realizacji bardziej zaawansowanych zadań .Wiele z zadań wykonywanych jest w odniesieniu do zdjęć studentów. Wykorzystanie ich własnych prac pozwala na wnikliwsze badanie zagadnień i głębsze utożsamienie się z tematem. Ćwiczenia w drugim semestrze odbywają się w systemie korekt. Studenci po przedstawieniu projektu i uzyskaniu pozytywnej opinii prace wykonują w domu lub w pracowni – założenie to ma na celu nauczenie ich samodzielności.

    Ocena wystawiana na koniec każdego semestru bierze pod uwagę ilość ukończonych tematów i ich jakość.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

   Podstawowym celem pracowni Kompozycji jest rozwinięcie u studentów  I roku abstrakcyjnego myślenia i przedstawienie konkluzji w formie wizualnej zarówno w przestrzeni dwu jak i trój wymiarowej.  Umiejętność analizy i interpretacji tematu ćwiczeń.Wypracowanie przez studenta własnej metody podejścia do zadania . Zrozumienie wagi  i istoty obserwacji . Dbałość o detal . W przypadku większych zadań projektowych zwrócenie uwagi na konieczność dokumentacji poszczególnych etapów zadania. Wyszukanie materiałów dotyczących danego zagadnienia.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

       Podstawą wykonywanych zadań jest zestaw ćwiczeń stworzonych przez prof. Romana     

  Owickiego i opisanych w “Metodyka  kształcenia w zakresie wiedzy o działaniach i  

  strukturach wizualnych” .

 

  Oskar Hansen     “Zobaczyć Świat”

 

  E.H.Gombrich   “ Zmysł Porządku - o psychologi sztuki dekoracyjnej “

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

 rzutnik multimedialny, komputer, stoły i krzesła do prac warsztatowych ( plastycznych ).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2 2 ćw. 2h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9021