Katalog ECTS

Przestrzeń rysunku

Pedagog: dr hab. Anna Panek

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy Kształcenie podstawowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia (projekty kreacyjne, studyjne, warsztatowe),
Konsultacje, dialog i dyskusja dydaktyczna; korekta oraz przeglądy prac,
Zaliczenia semestralne w formie przeglądów semestralnych.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP.
Znajomość technik rysunkowych.

Wymagania końcowe

Zaliczenie po I semestrze I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Systematyczność w pracy i uczestniczenie w zajęciach.
Samodzielność myślenia objawiająca się w rozumieniu problemów.
Umiejętność stosowania własnych środków wyrazu.
Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego.
Ocena poziomu publicznej prezentacji.
Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu rozwijanie i pogłębianie wiedzy o sztuce pod kątem odkrywania nowych możliwości i znaczeń rysunku. Student rozwija zdolności manualne, wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość. Pracuje nad stworzeniem własnej, zindywidualizowanej formy wypowiedzi, odpowiadającej wymogom współczesności.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Maria Rzepińska - Historia koloru, Arkady, Warszawa 2015.
Juhani Pallasmaa, Myśląca Dłoń, Instytut Architektury, Kraków 2015.
Oskar Hansen - Ku formie otwartej.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Anda Rottenberg - PRZE -CIĄG Teksty o sztuce polskiej lat 80.
Anda Rottenberg - Sztuka w Polsce 1945 – 2005.
Władysław Strzemiński - Teoria widzenia.
Sigmund Freud, Kultura jako źródło cierpień, Aletheia, Warszawa 2013.
Adolf von Hildebrand, Problemy formy w sztukach plastycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U04-dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów; P6S_UW

K_U10- rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem;P6S_UW, P6S_UK

K_W02-podstawy teorii, technik i technologii rysunku, malarstwa, grafiki w zakresie wiedzy ogólnoplastycznej;
K_W04-elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;P6S_WG

K_K01-podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji; P6S_KK, P6S_KO

K_K04-definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej; P6S_KO

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Przestrzeń studyjna, sztalugi, monitor i komputer, stoły i krzesła.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2 2 ćw. 2h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9027