Katalog ECTS

Podstawy oświetlenia planu i postprodukcja obrazu cyfrowego

Pedagog: dr Piotr Kucia

Pole Opis
Typ przedmiotu uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

warsztaty filmowe

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

1. Student obsługuje w stopniu zaawansowanym cyfrową rejestrację obrazu fotograficznego i filmowego. 2. Student obsługuje rejestrację z wykorzystaniem greenboxu/blueboxu. 3. Student rozróżnia rodzaje kamer filmowych i potrafi dobrać odpowiednią technologię do rejestracji działania twórczego. 4. Student obsługuje w stopniu zaawansowanym program Davinci Resolve do postprodukcji obrazu wideo. 5. Student posiada umiejętność opowiadania obrazem ruchomym. 6. Student posiada zaawansowany zakres umiejętności w obsłudze kamer wideo, komponowania kadru i planowaniu realizacji skomplikowanych sekwencji ujęć.

Wymagania końcowe

Student obsługuje  w stopniu zaawansowanym rejestrację z wykorzystaniem greenboxu/blueboxu.

Student potrafi obsługiwać profesjonalne kamery  filmowe i potrafi dobrać odpowiednią technologię do rejestracji działania twórczego. 

Student obsługuje w stopniu zaawansowanym program Davinci Resolve do postprodukcji obrazu wideo. 

Student posiada zaawansowane  umiejętności opowiadania obrazem ruchomym. 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie ćwiczenia filmowego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia  mają na celu przygotowanie studentów do profesjonalnej  realizacji zdań twórczych z wykorzystaniem zaawansowanych technik wideo. Studenci zdobywają umiejętność  działań z wirtualną rzeczywistością lub CGI z wykorzystaniem greenscreen. Ćwiczenia warsztatowe wpływają na doskonalenie studenta w profesjonalnym zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia sterowanego  protokołem DMX.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

4. Keith Jack, Video Demystified A Handbook For The Digital Engineer, Newnes 2007 (5th edition). 5. Kennel Glenn, Color and Mastering For Digital Cinema, Taylor&Francis Ltd., Abingdon 2006. 6. Kompendium terminologii filmowej, oprac. Wit Dąbal i Piotr Andrejew, wydawnictwo Aeroscope – „Sadyba”, Warszawa 2005. 7. Stump David, ASC. Digital Cinametography. Fundamentals, Tools, Techniques and Workflows, Focal Press, London 2014. 8. Dion Scoppettuolo, Paul Sacone, The Definitive Guide to DaVinci Resolve 15: Editing, Color, Audio, and Effects (The Blackmagic Design Learning Series), Blackmagicdesign 2018.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

brak

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_K04 Student dobira właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej  celów i efektów.

K_K08 Student posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego

K_K10 Student rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.

K_W01 Student zan podstawy techniki wideo  niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscyplkiną artystyczną

K_W03 Student posiada elementarne pojęcia z zakresu cyfrowych technik wideo.

K_W11 Student zna podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym

 

K_K05 Student jest gotów do umiejętnej organizacji  podstawowego warsztatu twórczego w studio.

K_K08 Student jest gotów do teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych w sztukach wideo.

K_K11 Student jest gotów do realizacji zadań indywidualnych i zespołowych w obszarze rejestracji wideo oraz wykazuje sie umiejętnością posługiwania się fachową terminologią. 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2 3 ćw. 2h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9030