Katalog ECTS

Obrazowanie dla mediów

Pedagog: dr Katarzyna Stanny

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia specjalnościowa (kierunkowa) obowiązkowa
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Ćwiczenia kreacyjne.

2. Projekty indywidualne.

3. Wykłady wprowadzające w obszar omawianego zagadnienia projektowego.

4. E-learning jako uzupełnienie korekt.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

1. Zaliczony I roku studiów I stopnia.

2. Świadomość znaczenia definicji sformułowań: multimedia i intermedia.

3. Otwarty umysł.

4. Samodyscyplina oraz sprawne tempo realizacji zadań.

Wymagania końcowe

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie licencjackim po VI semestrze.

2. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie dowolnej realizacji intermedialnej – jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.

2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.

3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.

4. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.

5. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację artystyczną przedstawionej w formie pracy kursowej.

6. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

7. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie dowolnej realizacji intermedialnej – jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Praca licencjacka.

Na koniec VI semestru student składa egzamin dyplomowy. Praca licencjacka składa się z pracy praktycznej, zrealizowanej w ramach jednej z dwóch specjalizacji oferowanych na kierunku Sztuka Mediów, oraz opisu dzieła opracowanego pod kierunkiem promotora licencjackiej pracy dyplomowej.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia ukazują metody poszukiwania środków artystycznych w ramach łączenia wielości dostępnych mediów przekazu artystycznego oraz sposoby łączenia technik tradycyjnych, analogowych z najnowocześniejszymi metodami obróbki cyfrowej. Pozwalają na pogłębianie świadomości twórczej i sposobów kreacji artystycznej w obrębie obrazowania intermedialnego. W wyniku pracy ze studentami wszystkie realizowane w ramach pracowni tematy funkcjonują w sferze publicznej: w instytucjach lub wydarzeniach publicznych. Są prezentowane i publikowane, a studenci mają możliwość zaistnienia na rynku, co ułatwia im podejmowanie przyszłej pracy.

Zagadnienia programowe:

1. Projekty fotograficzno-literackie realizowane m.in. z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

2. Rozwiązywanie zadań z obszaru intermediów poprzez odpowiedzi na zagadnienia z obszarów takich jak:

- kampanie reklamowe (scenariusz, opracowanie wizualne),

- design z dziedziny projektowania użytkowego, np. plakat (Muzeum Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym, Międzynarodowy Jazzowy Konkurs skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta, Muzeum Ziemi PAN), linia produktu (opracowanie graficzne, typograficzne i kolorystyczne, np. Agencja Reklamowa Cztery Czwarte Brand Design),

- spoty reklamowe (scenariusz oraz realizacja za pomocą dowolnego medium, np. Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego oraz Muzeum Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym zrealizowane zostały spoty w ramach programu Multimedialna „Książka Życia”; klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim)

Dodatkowe formy zajęć:

1. Odwiedzanie wystaw.

2. Organizacja prezentacji wystaw własnych oraz innych form prezentacji swoich prac.

3. Spotkania w instytucjach zewnętrznych w celu nabycia umiejętności współpracy na przyszłym rynku pracy w obszarze sztuki oraz prezentowanie tam własnych projektów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Ambrose Gavin, Harris Paul, Twórcze projektowanie, przeł. Joanna Hübner-Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Ambrose Gavin, Harris Paul, Typografia, przeł. Małgorzata Jesionek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3.  Burtenshaw Ken, Mahon Nik, Barfoot Caroline, Kreatywna reklama, przeł. Hanna Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

4.  „2+3 D. Grafika plus produkt”, ogólnopolski kwartalnik projektowy (nr 1-61, 2001-2016).

5. Estetyka wirtualności, redakcja Michał Ostrowicki, wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

6. Historia brzydoty, red Umberto Eco, tłumacze różni, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007 (i wydania następne).

7. Historia piękna, red. Umberto Eco, przeł. Agnieszka Kuciak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005 (i wydania następne).

8. Klein Naomi, No logo. Bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy, przeł. Małgorzata Halaba, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2014 (2016).

9. Manovich Lev, Język nowych mediów, przeł. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

10. Newark Quentin, Design i grafika dzisiaj, przeł. Paulina Broma, Karolina Broma, ABE Dom wydawniczy, Warszawa 2006

11. Piotrowski Kazimierz, Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce), Galeria XX : Michel - Studio Reklamowe - Galeria Program, Warszawa 2004.

12. Slack Laura, Czym jest wzornictwo? Podręcznik projektowania, przeł. Paulina Broma, Karolina Broma, ABE Dom wydawniczy. Warszawa 2006.

13. Toscani Oliviero, Reklama, uśmiechnięte ścierwo, przeł. Michał Misiorny, wydawnictwo Delta W-Z, Warszawa 1997.

14. Twemlow Alice, Czemu służy grafika użytkowa?, przekład zbiorowy, ABE Dom wydawniczy, Warszawa 2006.

15. Zeegen Lawrence / Crush, Twórcze ilustrowanie, przeł. Joanna Hübner-Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

j.w.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U02 Podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.

K_U04 Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

K_U06 Jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych) oraz posiada umiejętność współpracy z zespołem twórczo - produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych.

K_U10 Rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.

K_U11 W sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.

Absolwent zna i rozumie:

K_W01 Podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.

K_W05 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki.

Absolwent jest gotów do:

K_K05 Umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych.

K_K06 Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy.

K_K11 Realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności.

K_K13 Podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy.

K_K15 Podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Komputer z aktualnym oprogramowaniem pakietu Adobe.

2. Aparat fotograficzny.

3. Kamera.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.5 d 3 - ćw. 3h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 2.5 3 ćw. 2.5h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9101