Katalog ECTS

Komunikacja intermedialna

Pedagog: prof. Krzysztof Olszewski

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania w zakresie zajęć praktycznych z zastosowaniem teorii pragmatycznej w kontekście nowoczesnej dydaktyki z zastosowaniem: aktualnych, rozwojowych i relacyjnych metod kształcenia. Nowoczesna dydaktyka w kierunku tutoringu i cauchingu.

1. Wykład wprowadzający (zajęcia zespołowe o charakterze autorskim w formie prezentacji multimedialnej mające na celu wprowadzenie do Pracowni).
2. Prezentacje, pokazy warsztatowe związane z realizowanymi: technikami, ćwiczeniami, zadaniami.
3. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe rozwijające umiejętność i biegłość posługiwania się warsztatem wypracowanym w Pracowni na pograniczu sztuk tradycyjnych i nowych w kontekście działań intermedialnych). Konwergencja mediów.
4. Ćwiczenia studyjne (zajęcia indywidualne i zespołowe oparte na pracy eksperymentalnej, obserwacji i analizie, komunikacji interpersonalnej i relacyjnej, poszukiwanie kodów na styku obrazu i tekstu w wielowarstwowości semiotycznej i medialnej).
5. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne i zespołowe oparte na eksperymentach pomiędzy używanymi mediami, poszukiwanie nowego obrazowania w kontekście sztuki, kultury i nauki służące definiowaniu i dekonstruowaniu własnych koncepcji artystycznych i działań).
6. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (zajęcia indywidualne i zespołowe związane z prowadzeniem poszczególnych projektów, przeglądów obowiązkowych i zaliczeniowych).
7. Projekty indywidualne (realizacja indywidualnego projektu artystycznego, pracy dyplomowej i wypracowanie przestrzeni ekspozycyjnej).
8. Realizacja zespołowa (realizacja zespołowego projektu artystycznego, praca dyplomowa).
9. Seminarium dyplomowe (zajęcia indywidualne i zespołowe przygotowujące studentów do obrony pracy dyplomowej).
10. E-learning (zajęcia realizowane z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz internetu).

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

II rok I stopnia
Zaliczony egzamin komisyjny po pierwszym i po drugim semestrze pierwszego roku.
III rok I stopnia
Zaliczenie II roku I stopnia.

Wymagania końcowe

II rok I stopnia
1. Zdany egzamin końcowy na II roku studiów I stopnia.
2. Przygotowanie prezentacji pracy do ekspozycji podczas wystawy końcoworocznej.
III rok I stopnia
1. Wykonanie praktycznej pracy dyplomowej I stopnia wraz z opisem dzieła.
2. Przygotowanie prezentacji pracy dyplomowej do ekspozycji.
3. Upublicznienie i obronienie dyplomu.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny.
1. Ocena jakości, poziomu artystycznego i warsztatowego prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności współpracy.
5. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
6. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację dyplomową w Akademii Sztuk Pięknych.
7. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania dotyczących specjalizacji intermedia w kontekście interdyscyplinarnego kształcenia (wykłady, konwersatoria).
8. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu studiów w Pracowni Komunikacji Intermedialnej.
9. Ocena poziomu publicznej prezentacji pracy finalnej lub dyplomowej.
10. Ocena uczestnictwa w seminarium dyplomowym, w przypadku studentów III roku.
11. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

Praca licencjacka.
Na koniec VI semestru student składa egzamin dyplomowy. Praca licencjacka składa się z pracy praktycznej zrealizowanej w ramach jednej z dwóch specjalizacji oferowanych na kierunku Sztuka Mediów oraz opisu dzieła opracowanego pod kierunkiem promotora licencjackiej pracy dyplomowej.

Praktyczna praca licencjacka zawodowo – artystycza prezentowana w formie ekspozycji (forma zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.
Kreacja dyplomu licencjackiego dąży do stworzenia jednej z form sztuki intermedialnej: obraz postmedialny, video art jako intermedium, videoperformance, interaktywna przestrzeń wizualna.

Teoretyczna praca licencjacka – opis dzieła z oceną poziomu merytorycznego i artystycznego pracy licencjackiej w Pracowni Komunikacji Intermedialnej.

Edukacja – przestrzeń dla rozwoju związana z wychowaniem i kształceniem studenta pomiędzy
podmiotowością jednostki a społecznym wymiarem ludzkiej egzystencji.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć).
Pracownia Komunikacji Intermedialnej jest miejscem refleksji na temat relacji pomiędzy słowem, obrazem, dźwiękiem, przestrzenią i obecnością na I stopniu studiów w kontekście 3m: medium, message, mediation.

Pracownia Komunikacji Intermedialnej funkcjonuje w zakresie metod, obszarów i zjawisk intermedialnych. Jest to miejsce poszukiwań, prowadzenia eksperymentów i badań w zakresie terminu komunikacji, intermediów oraz ich wzajemnej zależności. Punktem wyjścia jest rzeczywistość (codzienność), jej interpretacja i podstawowe relacje międzyludzkie.

Program przedmiotu Komunikacja intermedialna zakłada oprócz realizacji wybranych koncepcji lub rezygnacji z nich intuicyjne działanie, improwizacje, które prowadzą w kierunku świadomej kreacji. Studenci odnajdują i wybierają odpowiednie narzędzia (manualne i cyfrowe), z którymi czują się dobrze i którymi chcą się posługiwać. Odsyłanie jednego medium do drugiego oraz postrzeganie jednego medium poprzez drugie przynosi odpowiedź, w jakim kontekście i relacji pragną zastosować wybrane środki wyrazu.
Poruszane problemy:
- Sztuka Mediów ujmowana językowo, technologicznie i estetycznie,
- pomiędzy sztuką a naukami humanistycznymi,
- medialność wyżej wymienionej sztuki w zakresie postrzegania, analizowania, przedstawiania i interpretowania,
- jej relacyjność, procesualność i kontekstowość,
- przestrzeń dla krytycznej refleksji.
Poszukujemy odpowiedzi poprzez łączenie przeciwstawnych żywiołów (konstrukcja – dekonstrukcja, definiowanie – redefiniowanie). Pokonujemy własne granice. Próbujemy doświadczeń trudnych, często intymnych. Eksperymentujemy. Staramy się zbliżać do nieuchwytnych, niezwerbalizowanych doznań. Nabieramy innej perspektywy postrzegania i, próbując nie zniszczyć osiągniętych już rezultatów, bardziej świadomie zagłębiamy się w proces twórczy – aż do stworzenia finalnej pracy praktycznej.
Edukację rozumiemy jako przestrzeń dla rozwoju związaną z wychowaniem i kształceniem studenta, zawartą pomiędzy podmiotowością jednostki a społecznym wymiarem ludzkiej egzystencji.

Cel zajęć
Pracownia Komunikacji Intermedialnej jest to miejsce refleksji pomiędzy słowem, obrazem, dźwiękiem, przestrzenią i obecnością na I stopniu studiów w kontekście 3m: medium, message, mediation.
Nabycie umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i analogowych oraz ich intermedialnego stosowania, współpracy, postrzegania, przedstawiania, przekazywania doświadczeń i wartości jest jednym z kluczowych kompetencji. Również ważna jest umiejętność swobodnego czytania medialnych komunikatów ze zrozumieniem głównych treści. Od czynnościowego do refleksyjnego korzystania z mediów. Pomiędzy przedmiotem a podmiotem społecznych relacji.

Punktem wyjścia jest rzeczywistość (codzienność), jej interpretacja i podstawowe relacje międzyludzkie. Poszukujemy odpowiedzi pokonując własne granice poprzez łączenie przeciwstawnych żywiołów (konstrukcja – dekonstrukcja, definiowanie – redefiniowanie). Studenci zbierają odpowiednie narzędzia (manualne i cyfrowe), zapoznają się z warsztatem i stosowanymi w pracowni technikami. Zbliżają się do autentycznych, nieuchwytnych, niezwerbalizowanych doznań i odnajdują tematy, które staną się podstawą do budowania pracy dyplomowej. Nabierają innej perspektywy postrzegania i dalej zagłębiają się w proces twórczy pomiędzy sztuką i nauką.

Celem edukacji w pracowni jest przełamywanie stereotypów w myśleniu i praktycznym działaniu, utrudniających, uniemożliwiających lub opóźniających niezbędny rozwój każdego z nas, przede wszystkim w interesującym nas zakresie doświadczeń i poszukiwań w edukacji artystycznej w zakresie terminu komunikacji i intermediów oraz ich wzajemnej zależności.
Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do wypowiedzi w ramach komunikacji intermedialnej oraz nabycia umiejętności potrzebnych do interdyscyplinarnej pracy grupowej, zarówno w środowisku artystycznym wewnętrznym jak i zewnętrznym.
Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą naukowo-techniczną zdobytą na zajęciach, jest dyplom licencjacki.

Poziom licencjacki: dyplom zawodowo – artystyczny:
1. Praca nad tekstem, obrazem, dźwiękiem, obiektem i przestrzenią w kontekście 3m: medium, message, mediation.
2. Postrzeganie przestrzeni poprzez zmysły indywidualnie, w relacji z innymi.
3. Przełożenie emocji, spostrzeżeń dotyczących komunikacji intermedialnej na działalność manualną i cyfrową.
4. Zapoznanie się z technikami wypracowanymi w pracowni, warsztatem.
5. Poszukiwanie własnego języka na bazie przenikania mediów klasycznych i cyfrowych.
6. Odnalezienie tematów, które staną się podstawą do pracy.
7. Precyzowanie przekazu, treści w stosunku do widza.
8. Skompletowanie narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia.
9. Określanie interakcji z odbiorcą lub jej braku.
10. Kreacja dyplomu artystycznego w przypadku III roku I stopnia.
11. Definiowanie ekspozycji pracy dla osiągnięcia najwłaściwszych rezultatów.

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura (piśmiennictwo).
Spis lektur uzupełniany jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych pozycji wydawniczych.
Literatura jest dobierana indywidualnie pod kątem wiedzy, zainteresowań i indywidualnych realizacji artystycznych.
Literatura Europejska (zarówno proza jak i poezja)
Albumy monograficzne
Albumy tematyczne/problemowe

Przykładowe pozycje z biblioteki Pracowni:
1. Oskar Schlemmer, Eksperymentalna scena Bauhausu, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
2. Arnold Berleant, Prze-Myśleć Estetykę, wyd. Universitas, Kraków 2007.
3. Andrzej Gwóźdź, Kino po kinie, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
4. Piotr Celiński, Interfejsy, wyd. Monografie FNP ,Wrocław2010.
5. Lev Manovich, Język nowych mediów, wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.
6. Kluszczyński Ryszard, Społeczeństwo inofmacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, wyd. Uniwersitas, Rabid 2001.
7. Maryla Hopfinger, Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, wyd. Oficyna naukowa, 2002.
8. Lucio Russo, Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna, wyd. Universitas, Kraków 2005.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01
samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
P6S_UW
K_U02
podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.
P6S_UW

 

K_W01

podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

P6S_WG

K_W02

podstawy teorii, technik i technologii rysunku, malarstwa, grafiki w zakresie wiedzy ogólnoplastycznej;

P6S_WG

K_W04
elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;
P6S_WG
K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;
P6S_WG

K_W07
podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i teorii kultury ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i estetyki;
P6S_WG

K_W09
elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego;
P6S_WG

K_W10
rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania;
P6S_WG
K_W11
podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym;
P6S_WGK_U01
samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
P6S_UW
K_U02
podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.
P6S_UW

K_U04
dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.
P6S_UW
K_U05
posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.
P6S_UW
K_U06
jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych) oraz posiada umiejętność współpracy z zespołem twórczo - produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych.
P6S_UK
P6S_UO
K_U07
jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania
dla mediów.
P6S_UW
P6S_UO
K_U08
posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku.
P6S_UW
P6S_UO
K_U09
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.
P6S_UW
P6S_UK
K_U10
rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.
P6S_UW
P6S_UK
K_U11
w sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.
P6S_UO
K_U12
wskazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury.
P6S_UK

K_U14
organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą.
P6S_UK
P6S_UU

K_K01
podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;
P6S_KK
P6S_KO

K_K04
definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej;
P6S_KO
K_K05
umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych;
P6S_KO
P6S_KR
K_K06
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;
P6S_KO
P6S_KR

K_K09
swobodnego wypowiadania się (w formie ustnej i pisemnej) na różnorodne tematy mające związek z historią sztuki i teorią kultury;
P6S_KK
P6S_KO
K_K10
przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej;
P6S_KK
K_K11
realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;
P6S_KR
K_K12
swobodnego posługiwania się co najmniej jednym nowożytnym językiem obcym na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację, także w przypadku używania zawodowej i fachowej terminologii;
P6S_KR
K_K13
podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy;
P6S_KO
P6S_KR
K_K14
wykorzystywania podstawowej wiedzy na temat praw autorskich i pochodnych oraz na temat dotyczące ochrony własności intelektualnej;
P6S_KO
P6S_KR
K_K15
podjęcia studiów drugiego stopnia.
P6S_KK P6S_KO

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Prerekwizyty.
Posługiwanie się podstawowymi narzędziami charakterystycznymi dla warsztatu intermedialnego.

 

1. Kursy podstawowe dla studentów pierwszego roku Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie.
2. Aktywność bieżąca wszelkich działań w zakresie informacji, kultury i sztuki w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
3. Studio do pracy manualnej/warsztatowo-graficznej, oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy.
4. Aktualne oprzyrządowanie sprzętowe w zakresie rejestracji, przetwarzania obrazu i dźwięku, technologicznie aktualne na dany czas: komputery stacjonarne i mobilne wraz z oprogramowaniem (pakiet rozszerzony Adobe, Processing, MadMapper, Programy VJ, aplikacje interaktywne), arduino wraz z zestawem przewodów i czujników, kinect, kamera, rzutnik multimedialny wewnętrzny / zewnętrzny, tło do projekcji, konsola, kontroler, głośniki, oświetlenie studyjne, fotograficzny aparat cyfrowy, recorder, tablet, statyw, słuchawki, skaner, drukarka.
5. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pracy, pokazów i prezentacji prac.
6. Dostęp do internetu.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.5 d 2.5 - ćw. 2.5h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 2.5 3 ćw. 2.5h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9102