Katalog ECTS

Scenariusz i montaż wideo

Pedagog: mgr Ewa Duplikat Łuczak

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy. Kształcenie podstawowe.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład, konwersatorium, ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia kreacyjne, projekt indywidualny.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie I semestru studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

Prezentacja i omówienie stworzonej samodzielnie sceny filmowej lub etiudy wideo.
Pozytywne zaliczenie przedmiotu po II semestrze studiów I roku.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

- Obecność na zajęciach
- Aktywność podczas ćwiczeń
- Realizacja postawionych zadań w wyznaczonym terminie
- Prezentacja koncepcji etiudy i/lub stworzonej etiudy i jej omówienie

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W trakcie nauki studenci poznają podstawowe kategorie z zakresu teorii scenariopisarstwa, takie jak: pomysł, bohater, struktura, scena, dialogi, format, punkty zwrotne, prowadzenie narracji; oraz podstawowe pojęcia z zakresu montażu filmowego, takie jak: ujęcie, scena, sekwencja, ruch
obiektu, ruch kamery, cięcia w ruchu, rytm i tempo, dialogi, montaż dramaturgiczny, montaż skojarzeniowy, interpunkcja filmowa, dźwięk w filmie. Zapoznają się również z zasadami realizacji nagarnia filmowego oraz z techniczną stroną montażu i pracy w programie do montażu filmowego;
poznają formaty plików, podstawowe pojęcia, takie jak: jakość obrazu, klatkaż, przejścia i przenikania, praca na klatkach kluczowych, praca na warstwach; uczą się metodologii pracy – logowania i opisu materiału, pracy ze scenopisem. Poznają również podstawowe zagadnienia z zakresu postprodukcji obrazu.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Arijon Daniel, Gramatyka języka filmowego, przeł. Feliks Forbert-Kaniewski, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2011 (fragmenty).
2. Russin Robin U., Downs William Missouri, Jak napisać scenariusz filmowy, przeł. Ewa Spirydowicz, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2005 (fragmenty).

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Murch Walter, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, przeł. Katarzyna Karpińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2006 (fragmenty).

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:
Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie wideo, multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
Podejmuje i realizuje zadania z zakresu, który dotyczy obrazu ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów.
W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.
Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.
Posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.
Jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych) oraz posiada umiejętność
współpracy z zespołem twórczo - produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych.
Posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku.
Rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.
Organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą.

Absolwent zna i rozumie:

Podstawy teorii, techniki i technologii montażu wideo;

Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik wideo oraz zagadnień
związanych z obróbką dźwięku;

Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania
sztuki;

Elementarne zagadnienia dotyczące aspektów prawa autorskiego i ochrony własności
intelektualnej.

Absolwent jest gotów do:
1. Funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych;
2. Umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych;
3. Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;
4. Przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej;
5. Posiada kompetencje do podejmowania współpracy na rynku pracy.
6. Posiada podstawową wiedzę na temat praw autorskich oraz ochrony własności intelektualnej w zakresie związanym z tematyką przedmiotu oraz stosuje ją w trakcie realizacji zadań.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Sala wyposażona w stanowiska komputerowe do montażu filmów, projektor wideo/ekran,
nagłośnienie.
2. Narzędzia do nagrywania obrazu i dźwięku.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 o 2 2 ćw. 2h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9108