Katalog ECTS

Rynek sztuki

Pedagog: mgr Grażyna Zboralska

Pole Opis
Typ przedmiotu teoretyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, wykład, prezentacja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie Komisyjnego przeglądu pierwszego roku

Wymagania końcowe

Pozytywne zaliczenie przedmiotu, umiejętność poruszania się po rynku sztuki

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena aktywności na zajęciach - aktywny udział w zajęciach i w dyskusjach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z rynkiem sztuki, wykształcenie umiejętności poruszania się po rynku sztuki oraz

kształtowanie umiejętności współpracy z innymi partnerami w życiu zawodowym (np. w galeriach, domach aukcyjnych, Targach sztuki).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Kama Zboralska "Przewodnik po galeriach, sztuka inwestowania w sztukę"

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Internet - artinfo.pl, rynekisztuka.pl

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent:

K_U06. jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki) oraz posiada umiejętność współpracy z zespołemtwórczo-produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych

K_U14. organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienia dotyczące twórczości własnej, jak i zagadnień z szeroko pojętą kulturą

Absolwent zna i rozumie:

K_W05. wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki

K_W10. rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, internet), posiada umiejętność ich właściwego interpretowania i analizowania

Absolwent jest gotów do:

K_K10. przedstawienia prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej

K_K13. podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku sztuki

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

sala wykładowa z dostępem do internetu, komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 o 2 2 w. 2h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9109