Katalog ECTS

Procesy wizualne

Pedagog: dr hab. Jakub Wróblewski

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy. Kształcenie ogólne
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 1. Wykład (historia filmu, storyboardu, dźwięku, narracja wizualna).
 2. Ćwiczenia warsztatowe (montaż obrazu i dźwięku, podstawy modelowania 3d w aplikacjach VR ).
 3. Ćwiczenia kreacyjne (stymulowanie indywidualnego rozwoju artystycznego i kreacyjnych cech studenta).
 4. Dialog i dyskusja dydaktyczna (cykl indywidualnych korekt, obowiązkowych przeglądów; zaliczenie poszczególnych zadań w obecności wszystkich studentów).
 5. Projekt indywidualny (indywidualny programu nauczania dla każdego studenta zakończony realizacją zadania kreacyjnego połączony z jego publiczną prezentacją).
 6. Projekty grupowe
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 1. Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich.
 2. Znajomość programów do edycji grafii 2d, edycji materiałów video i dźwięku
Wymagania końcowe
 1. Umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej przy świadomym korzystaniu z możliwości warsztatowych.
 2. Kreatywne stosowanie różnych metod analogowej i cyfrowej rejestracji obrazu i dźwięku.
 3. Kreatywne formowanie przekazu artystycznego w obszarze działań multimedialnych.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 1. Obecność na zajęciach (także dodatkowych).
 2. Aktywność na zajęciach.
 3. Oryginalność pomysłów.
 4. Końcowy efekt zdań.
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program zajęć zorientowany jest na sposób i formę prowadzenia narracji w projektach plastycznych. We współczesnych dziełach artystycznych następuje zwrot ze struktur jedno- do wielokierunkowych. Program nakierowany jest na współczesne tendencje rozwoju form struktur narracyjnych. Działania mogą być prowadzone na płaszczyźnie mediów elektronicznych z wykorzystaniem wszelakich twórczych technik tradycyjnych, analogowych, cyfrowych lub multimedialnych.
Nadrzędną metodą określenia i projektowania schematów narracji jest Digital Storytelling - metoda pozwala na organizację struktury, napięć, kulminacji, punktów zwrotnych, przy pomocy właściwego zestawienia składowych. Komponentami mogą być obraz, dźwięk, grafika, fotografia, film, modelowanie i animacja 3d. Najistotniejsze jest wybranie właściwych metod połączeń tych elementów. Przy uprzednim określeniu metody badawczej, należy określić jaki rodzaj opowiedzenia historii wybrać, by osiągnąć zamierzony cel. Badanie następuje poprzez doświadczenie i analizę, zadawanie pytań i kwestionowanie powszechnie ustalonych sposobów i rozwiązań. Program oscyluje w obrębie takich pojęć jak: proces, linearność, nielinearność, hipertekstualność, narracja interaktywna, narrative point of view (first, second, third person), forma otwarta. Projekty mogą być realizowane po analizie prac powstałych wcześniej oraz po właściwym określeniu wyjściowych parametrów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Lektury są zalecane z literatury, poezji, sztuki współczesnej, plastyki i muzyki.
Zalecany jest aktywny udział w życiu kulturalno-artystycznym. Teatr, film, koncerty, wystawy.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

www.dwutygodnik.com

www.magazynszum.pl

 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
 1. posiada wysoko rozwiniętą umiejętność kreowania własnej osobowości twórczej, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych.
 2. samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych, w oparciu o indywidualne,
 3. twórcze motywacje i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne światopoglądy.
  posiada umiejętność kreowania - w oparciu o swoją wiedzę, świadomość i poczucie estetyki - nowych trendów i tendencji twórczych w obrębie studiowanej specjalności.
 4. w sposób świadomy i odpowiedzialny potrafi dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów.
 5. w sposób profesjonalny posługuje się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego podczas realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych, społecznych i prawnych.
 6. jest zdolna do twórczego i kreatywnego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny i świadomy, włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu.
 7. posiada umiejętność tworzenia rozszerzonych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalności, jak i szeroko rozumianej problematyki z obszaru sztuki.
 1. dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą rozumienia podstawowych i i zaawansowanych pojęć plastycznych takich jak: piękno, estetyka, kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe.
 2. wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju artystycznego.
 3. posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności.
 4. posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki warsztatu naukowego i docierania do źródeł i informacji.

Opracowania efektów swojej pracy w formie Case Study, przygotowania abstraktu lub tekstu i wybrania odpowiedniej konferencji na którą może być zgłoszony

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

W pełni wyposażona pracownia posiadająca stanowiska robocze dla 10 studentek i studentów
[stanowiska wyposażone w komputery (iMac 27" 5K Retina 4-core i7 4.0GHz / 32GB RAM / 1TB SSD / R9 395X 4GB), przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu).

Licencjonowane oprogramowanie Adobe Creative Cloud dla każdego stanowiska roboczego.

Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny.

2 kamery Sony Alpha a7S II
2 obiektywy Sony FE 85mm f/1.4 GM Lens
2 obiektywy Rokinon 35mm
2 adaptery Metabones T Smart Adapter Mark IV for Canon EF or Canon EF-S Mount Lens to Sony E-Mount Camera
4 karty pamięci SanDisk 64GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card (V3
2 Movcam Cage Kit for Sony a7S
2 Statywy fotograficzne Manfrotto 290 DUAL z głowicą MH804-3W

Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi normami.
Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.
Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2 2 ćw. 2h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9117