Katalog ECTS

Koncepcja obrazu

Pedagog: dr hab. Paweł Susid, prof. ASP

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład i wykład monograficzny, konwersatorium,ćwiczenia kreacyjne, projekt indywidualny, projekt zespołowy, e-learning.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny, przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania końcowe

1. Publiczna prezentacja własnych prac po II roku studiów w ramach dorocznej wystawy, umiejętność zaprezentowania swojej koncepcji i artystycznej.
2. Po III roku Dyplom Licencjacki w postaci skończonego dzieła lub zespołu dzieł plastycznych w dowolnej technice malarskiej bądź w inny sposób wyrażona myśl posiadająca wymiar artystyczny. Także oryginalna ekspozycja oraz opis dzieła.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Cotygodniowa ocena nowych projektów w ramach podjętego zadania.
2. Ocena rozwoju projektu i wzbogacanego doświadczenia.
3. Ocena cech osobistych studenta w oparciu o postęp prac, sumienność, zaangażowanie, frekwencję na zajęciach.
4. Postawa społeczna i koleżeństwo.
5. Empatia i wrażliwość wyrażana w dziele i postawie studenta.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Poszukiwanie tematu i sposobu realizacji w celu uzyskania powszechnie zrozumiałej wypowiedzi artystycznej. Praca nad znalezieniem właściwej koncepcji obrazu dla przedstawienia podjętego zadania.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN Warszawa, 1991.
2. Wasilij Kandinsky, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, 1996.
3. Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, Warszawa, 1969.
4. Krótka historia czasu, Stephen Hawking, Wydawnictwo „Alfa'', 1990
5. Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, Daniel C. Dennett, PIW, 2013

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

aktualne czasopisma o sztuce, prasa

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent powinien być zdolny do:
1. Swobodnego korzystania z różnorodnych klasycznych i współczesnych środków wyrazu plastycznego w obrębie mediów oraz umiejętność samodzielnego poszerzania własnych inspiracji artystycznych i kreatywnego korzystania ze źródeł.
2. Posiada umiejętność kreowania, w oparciu o swoją wiedzę, świadomość i poczucie estetyki, nowych trendów i tendencji twórczych w obrębie studiowanej specjalności.
3. Posiada wysoko rozwiniętą umiejętność kreowania własnej osobowości twórczej, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych dzieł w obrębie specjalności oraz w działaniach interdyscyplinarnych.
4. Podejmuje i kreatywnie realizuje zadania z zakresu różnych dyscyplin sztuki na potrzeby własnej pracy.
5. W sposób świadomy i odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy.
6. W sposób świadomy i odpowiedzialny potrafi dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów.
7. W sposób profesjonalny posługuje się warsztatem artysty świadomego nowych technik i technologi.
8. Planuje i konsekwentnie organizuje i koordynuje zespołowe projekty artystyczne, także te
o charakterze interdyscyplinarnym.
9. Jest w sposób profesjonalny przygotowany do współpracy z zespołem oraz w miarę potrzeb przejmowania roli lidera przy planowaniu i realizacji grupowych projektów artystycznych.
10. Posiada przygotowanie do współpracy z galeriami i innymi instytucjami kultury i sztuki.
11. W zakresie umiejętności warsztatowych jest zdolny do twórczego i kreatywnego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego.
12. W sposób umiejętny i świadomy potrafi włączyć do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych adekwatnych do potrzeb realizowanego projektu.
13. Świadomie tworzy i wykorzystuje nowe formy obrazowania w obrębie technik i technologii
wchodzących w zakres specjalności.
14. W zakresie kreacji artystycznej potrafi wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji.
15. W sposób świadomy i kreatywny stosuje tradycyjne lub nowatorskie środki obrazowania plastycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość integracji różnorodnych możliwości twórczej wypowiedzi w celu tworzenia nowych wartości.
16. W zakresie umiejętności werbalnych potrafi formułować własne opinie i wyciągać trafnych wnioski w wypowiedziach ustnych, a także w rozbudowanych pracach pisemnych.
17. W oparciu o wiedzę i doświadczenie podejmuje dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności.
18. Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
19. W zakresie publicznych prezentacji w sposób świadomy i odpowiedzialny organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie dotyczące twórczości własnej, jak też i prezentujące dokonania innych artystów zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą.
20. Posiada umiejętność tworzenia rozszerzonych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalności, jak i szeroko rozumianej problematyki z obszaru sztuki.

Absolwent powinien:
1. Posiadać ugruntowaną wiedzę dotyczącą teorii, techniki i technologii malarstwa oraz pokrewnych dyscyplin z obszaru sztuk wizualnych w celu realizacji własnych projektów artystycznych.
2. Posiadać pogłębioną i stale uzupełnianą wiedzę dotyczącą nowych zjawisk w sztuce oraz potrafić nawiązać z nią dialog.
3. Dzięki pracy indywidualnej i własnym analizom osiągać gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.
4. Posiadać poszerzoną wiedzę na temat historycznego kontekstu sztuki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, w tym dziejów sztuki polskiej z akcentem na historię sztuki mediów oraz dotyczącą teorii kultury i sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii wraz z estetyką i antropologią kultury i kontekstem społecznym.
5. Dysponować szeroką wiedzą dotyczącą rozumienia podstawowych i i zaawansowanych pojęć plastycznych takich jak: piękno, estetyka, kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe.
6. Wykazywać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego, a także potrafić wykorzystywać tę wiedzę dla własnego rozwoju artystycznego.
7. Posiadać znajomość poszerzonego zakresu lektur odnoszących się do własnej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych.
8. Posiadać wiedzę dotyczącą różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności.
9. Posiadać pogłębioną wiedzę dotyczącą aspektów prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, oraz innych prawnych aspektów wykonywania zawodu artysty multimedialnego i intermedialnego.

Absolwent powinien być zdolny do:
1. Kierowania się zasadami etyki, a także podejmowania w zorganizowany i w pełni samodzielny sposób nowych zadań i działań twórczych i kulturotwórczych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.
2. W oparciu o nabytą wiedzę i umiejętności samodzielnie i w sposób świadomy podejmuje prace artystyczne, a także zbiera, analizuje i w konsekwencji wykorzystuje skomplikowane informacje w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia.
3. Funkcjonuje jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych.
4. Definiuje i wyraża własne sądy na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe
i etyczne.
5. W sposób odpowiedzialny i umiejętny organizuje warsztat metodyczno-twórczy niezbędny do realizacji zadania zespołowego.
6. Świadomie planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także umiejętnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w procesie samokształcenia.
7. Adaptuje się do zmieniających się uwarunkowań społecznych, wykorzystując przy tym mechanizmy psychologiczne wspomagające jego działania w zakresie twórczości artystycznej i umiejętności negocjacji.
8. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
9. Jest przygotowany do krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych.
10. Jest zdolny do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych.
11. Wykorzystuje mechanizmy społeczne do wspierania swoich działań artystycznych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Prerekwizyty:
Duża jasna sala wyposażona w dodatkowe oświetlenie sztuczne, sztalugi do prezentacji prac, krzesła i stoły. Warunki do prezentacji ekranowych, możliwość zaciemnienia sali.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Posiadamy na wyposażeniu pracowni sprzęt audiowizualny stanowiący wystarczające uzupełnienie do prowadzenia zajęć. Także łącze internetowe umożliwiające transmisję z sieci.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 d 3 3 ćw. 3h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 3 12 ćw. 3h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 3 6 ćw. 3h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 3 4 ćw. 3h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 3 8 ćw. 3h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9120