Katalog ECTS

Sztuka filmu i sztuka video

Pedagog: mgr Adam Trwoga

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy Kształcenie teoretyczne
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

1. Zdany egzamin wstępny na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.
2. Zaliczony kurs Historii sztuki/Słownik sztuki współczesnej.

 

Wymagania końcowe

Zdany egzamin końcowy z przedmiotu po II roku studiów II stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Esej zaliczeniowy – 30%
2. Egzamin końcowy – 70%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sproblematyzowaną wiedzą na temat sztuki filmu oraz sztuki wideo jako fenomenów artystycznych, poszerzoną o zagadnienia powiązane z szeroko rozumianą kulturą audiowizualną i animacją (związki animacji z malarstwem; animowane dokumenty i wideoklipy). Oprócz zagadnień związanych z historią plastyki filmu aktorskiego, animowanego, eksperymentalnego oraz sztuki wideo, omawiane są problemy zarówno strony formalnej, jak i treściowej dzieła filmowego. Ponadto studenci poznają sposoby i rodzaje analizy dzieła filmowego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. David Bordwell, Kristin Thomson, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010.
2. Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007.
3. Rick Altman, Gatunki filmowe, Warszawa 2012.
4. Wit Dąbal, Piotr Andrejew, Kompendium terminologii filmowej, Warszawa 2005.
5. Gustavo Mercado, Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji, Warszawa 2011.
6. Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2008.
7. Walter Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Warszawa 2006.
8. Blain Brown, Cinematography. Sztuka operatorska, Warszawa 2014.
9. Bruce Block, Opowiadanie obrazem. Tworzenie struktury wizualnej w filmie, TV i mediach cyfrowych, Warszawa 2010. 

10. Karel Reisz, Gavin Millar, Technika montażu filmowego, Warszawa 2014. 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 1. Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. Wiesław Godzic, Warszawa 2010.
 2. Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.
 3. Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
 4. Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. Piotr Zawojski, Katowice 2015.
 5. Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa 2012.
 6. Polski film animowany, red. M. Giżycki, B. Zmudziński, Warszawa 2008.
 7. Paweł Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011.
 8. Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk 2009.
 9. Gianalberto Bendazzi, Cartoons: One Hundred years of Cinema Animation, Bloomington-Indianapolis 1994.
 10. Marcin Giżycki, Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym, Warszawa 2000.
 11. Animation now!, ed. Julius Wiedemann, wyd. Taschen, 2007.
 12. Sztuka animacji. Od ołówka do piksela historia filmu animowanego, red. J. Beck, Warszawa 2006.
 13. Paul Wells, Animacja, Warszawa 2009.
 14. Mike Wellins, Myśleć animacją. Podręcznik dla filmowców, Warszawa 2015.
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U21. Werbalizować własne preferencje estetyczne w kontekście dorobku historii sztuki i teorii kultury.

K_U22. Podejmować w oparciu o wiedzę i doświadczenie dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności.
K_U20. Formułować własne opinie i wyciągać trafne wnioski w wypowiedziach ustnych, a także w rozbudowanych pracach pisemnych.

Absolwent zna i rozumie:
K_W06. Podstawowy i poszerzony zakres lektur odnoszących się do studiowanej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych.
K_W09. Historyczny kontekst sztuki i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia, w tym dzieje sztuki polskiej z akcentem na historię sztuki mediów oraz dotyczącą teorii kultury i sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii wraz z estetyką i antropologią kultury i kontekstem społecznym;
K_W12. Dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych;

Absolwent jest gotów do:
K_K04. Definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne.
K_K10. Podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych.
K_K03. Funkcjonowania jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych;
K_K09. Krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer umożliwiający odtwarzanie płyt DVD oraz z dostępem do Internetu; rzutnik multimedialny; głośniki.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2 2 w. 2h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9121