Katalog ECTS

Światło i kolor

Pedagog: prof. Apoloniusz Węgłowski
Asystent/ci: dr Michał Wielowiejski

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający, przedmiot do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Zajęcia warsztatowe:

1.       Wykłady i ćwiczenia z zagadnień światła i barwy.

2.       Ćwiczenia warsztatowe oparte na obserwacji natury, poprzedzone szkicami koncepcyjnymi, ćwiczenia technologiczne – wprowadzenie do budowy obrazu, wykłady indywidualne i korekty.

3.       Etapy poszczególnych działań wiążą się z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami studenta.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Komisyjne zaliczenie pierwszego roku.

Wymagania końcowe

Zaliczony pozytywnie III i IV semestr studiów I stopnia w zakresie przedmiotu Światło i kolor.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

 

   Praktyczna praca w formie obrazów i rysunków prezentowana w formie ekspozycji.

Kryteria oceny:

   Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.

   Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.

   Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację artystyczną przedstawioną w formie pracy kursowej.

   Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

 

 

 

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć.

Celem zajęć w Pracowni Światła i Koloru jest nabycie wiedzy na temat światła, barw, formy, przestrzeni, dynamiki, harmonii, kompozycji i kontrastu oraz umiejętności samodzielnej pracy twórczej. Zajęcia łączą elementy historii sztuki, teorii sztuki i jej odkrycia.

Treści programowe nauczania (treść zajęć).

1.       Wprowadzenie do zagadnień z zakresu harmonii barw.

2.       Dwunastoczęściowe koło barw. (Muzyk słyszy 12 tonów swojej gamy, z których tworzy niebiańską muzykę, malarz na podstawie 12 barw – tonów tworzy obrazy boskie).

3.       Kontrasty.

4.       Przestrzenne oddziaływanie barw.

5.       Światło.

Zasadnicze zagadnienia istotne dla realizacji programu:

·       Forma,

·       Przestrzeń,

·       Dynamika,

·       Kolor.

 

Zagadnienia programowe.

1.       Komponowanie zapisu na płaszczyźnie w ramach całości (prostokąt, kwadrat).

2.       Zgodność i brak zgodności układu plastycznego ze strukturą powierzchni.

3.       Układ aktywny i pasywny.

4.       Proporcje, światłocień, kolor.

5.       Kolor: ograniczona paleta achromatyczna lub monochromatyczna.

6.       Światło: boczne – lewe, prawe, prostopadłe (na wprost), pod światło.

7.       Tematy i ćwiczenia: martwa natura – cztery wersje, elementy – bryły graniaste, obrotowe, kula – przedmioty wywodzące się z konstrukcji tych brył, zróżnicowanie materii.

8.       Budowa formy.

9.       Konstrukcja elementów, proporcje, kierunki, przestrzeń, skala, relacje pomiędzy przedmiotami (elementami) a zbiorem (hierarchia).

10.    Kolor: paleta monochromatyczna, poszerzona o jeden ton chromatyczny. Rozwinięcie tonu o dodatkowe odcienie.

11.    Tematy i ćwiczenia: martwa natura – cztery wersje, przedmioty oparte na konstrukcji brył graniastych, obrotowych kul, stożków, itp. oraz inne materie współtworzące układ elementów – zbiór.

12.    Szkice kursowe i domowe.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

 

  Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2015 (i wydanie wcześniejsze).

  Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

 

      Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. Jolanta Mach, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004 (i wyd. wcześniejsze).

      Kandinsky (Kandyński) Wassily, O duchowości w sztuce, przeł. Stanisław Fijałkowski, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996.

      Kandyński Wasyl, Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. Stanisław Fijałkowski, PIW, Warszawa 1986.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01
umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych;
P7S_UW

Umiejętności:

1.       Jest zdolny do świadomej obserwacji i analizy widzianych zjawisk wizualnych.

2.       Nabywa umiejętność kreowania nowej rzeczywistości w zgodzie z naturą, która jest wspólnym punktem odniesienia w ocenie wartości uzyskanego wyniku.

3.       Posiada podstawowe umiejętności budowania obrazu.

K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego;
P7S_WG

Wiedza:

1.       Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień formalnych – kompozycji obrazu, światła, formy i koloru w kontekście różnych uwarunkowań historycznych.

2.       Posiada podstawową wiedzę dotyczącą teorii oraz techniki i technologii malarstwa, jako wiedzę z zakresu ogólnoplastycznego.

3.       Na podstawie zdobytej wiedzy kształtuje swoje poglądy i wybiera drogę twórczą podczas dalszych studiów.

K_K01
podejmowania w zorganizowany i w pełni samodzielny sposób nowych zadań i działań twórczych i kulturotwórczych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz kierując się zasadami etyki;
P7S_KK

Kompetencje społeczne:

1.       Podczas realizacji zadań indywidualnych i zespołowych komunikuje się w obrębie własnej społeczności.

2.       Umiejętnie organizuje warsztat pracy własnej i zespołowej niezbędny do realizacji zadań artystycznych.

3.       W sposób świadomy komunikuje się w społeczeństwie wizualnym.

4.       W sposób swobodny posługuje się pojęciami i terminologią dotyczącą sztuk plastycznych.

5.       Posiada świadomość o prawach autorskich i ochronie własności intelektualnej w zakresie związanym z tematyką przedmiotu i wykorzystuje ją podczas realizacji zadań.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych.

Konieczne pomoce dydaktyczne:

1.     materiały malarskie:

- farby,

- pędzle,

- blejtramy,

- ołówki,

- brystole,

- sztalugi,

- deski do rysowania.

2.     W procesie dydaktycznym mogą być także pomocne:

- aparat fotograficzny,

- rzutnik,

- komputer.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 o 2 2 ćw. 2h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9137